Den historiska utvecklingen av blodfrågan

Få Jehovas vittnen känner till bakgrunden till policyn med blodet och andra medicinska frågor, och mycket få vet hur mycket den ändrats under åren. Officiellt talar de om att deras ståndpunkt är fast förankrad i Bibeln och att den står fast oavsett vad omvärlden tycker. Men hur fast är egentligen deras ståndpunkt? Är det så att man låtit tusentals människor dö helt i onödan?

Den nu rådande tillämpningen av vissa Bibeltexter, särskilt Apg 15:28-29, för att stödja  blodförbudet för kristna delades inte av Charles Taze Russel, grundare av Bibelsällskapet Vakttornet. I ett uttalande om tolkningen av Apg 15 sa Russel:

”Han (James) föreslog vidare att endast skriva till dom att avhålla sig från sådant som offrats till avgudar (vers 29) och från sådant som kvävts och från blod – genom att äta sådant skulle dom kanske vilseleda sina Judiska bröder.  (1 Kor 8:4-13) – och från otukt” (Zion´s Watch Tower, nov15 1892 p 1473.)

Så även om blodtransfusion inte ännu var möjligt, så övervägde inte Russel ens att förbudet att äta blod skulle gälla en kristen. Efter Russels död har Vakttornet gradvis ändrat sin ståndpunkt i frågan. Vakttornet 15 dec 1927, s 371, påpekade med eftertryck att ”blodförbudet” i 1 Mos 9:4 gäller alla människor. Trots detta, så länge som det bara handlade om förbud mot att äta blod, var detta ingen omstridd fråga.

En förklaring till utvecklingen av den nuvarande ”blodläran” var förordnandet av Clayton J. Woodworth till utgivare av Golden Age Magazine. Woodworth använde tidskriften som ett redskap för att föra fram sina egna kontroversiella åsikter om vetenskap och medicin. Det är i den här blandningen av galenskap och paranoia vi finner fröet till Vakttornets blodlära.

Följande är en kort sammanfattning av den historiska utvecklingen:

1892 – Första gången blodfrågan omnämns i Vakttornet. Russels åsikt var att befallningen i Apg 15 var en tillfällig åtgärd för att befrämja sammanhållningen under övergången mellan den Judiska tidsåldern och den Kristna.(Watchtower 1/15 s 349-352)

1909 – Russels kommentar till Apg 15 ger uttryck för hans åsikt att iakttagande av förbudet inte” GJORDE DEM KRISTNA” men att tjänsten för att upprätthålla den Kristna organisationen och den ”stora skaran” gjorde det. (Vakttornet 4/5 s4374)

1919 – Clayton J Woodworth utses till redaktör för ”Golden Age Magazine” (Vakttornet 2/15 s 128)

1923 – En artikel med titeln ”Vaccinations bedrägeriet” startar Vakttornets motstånd mot vaccination. Exempel: ” När det slutgiltigt har bevisats att det inte existerar något sådant som rabies”(Golden Age 4/22 s455)

1925 – Den människa som regelbundet donerar blod är berömvärd. (Golden Age, 7/29 s 683)

1929 –  Vaccination fördöms åter igen: ”Tänkande människor föredrar hellre smittkoppor än låter vaccinera sig…Följaktligen är bruket av vaccination ett brott, ett övergrepp och en villfarelse….det har aldrig räddat en enda liv” (Golden Age 5/1 s 502)

1931 –  Vaccination är en kränkning av det Eviga Förbund Gud gjorde med Noah. (Golden Age 2/4/31 s 293)

1931 – Sällskapet medger att 1 Mos 9 och det ”Eviga Förbundet” egentligen inte handlar om att äta blod. ”Varje förnuftig själ måste dra slutsatsen att det inte var ätandet av blod som Gud invände mot, utan det var att låta blodet från odjuret komma i kontakt med blodet från en människa. (Golden Age, 2/4 s 294)

1935 – Vaccination är en direkt injektion av djuriska ämnen i blodflödet och en direkt kränkning av Jehova Guds lag. (Golden Age 4/24/35, s 465) I sjutton år vägrade vittnena vaccination mot smittkoppor ända tills Sällskapet, efter Broder Woodworth´s död, upphävde vaccinationsförbudet. I själva verket var inte smittkoppsvaccin framställt av blod. Under denna period fanns många teckningar i Golden Age upplagorna föreställande ärrmärkta barn vanställda av vaccin. Idag kan vi bara föreställa oss vilken otrolig situation som uppstod kring den här frågan. Barn var inte
tillåtna att närvara i skolorna utan vaccinationsintyg, vittnen fick inte resa mellan olika länder, och i fängelser blev man satt i isoleringscell. Det är viktigt att komma ihåg hur allvarligt smittkoppsproblemet var vid den här tiden. 1921 var det 100.000 fall av smittkoppor bara i USA, med en dödlighet på upp till 40%. Man kan bara undra hur många vittnen som led verklig psykisk skada eller till och med dog som ett resultat av Sällskapets vaccinationsförbud.

1940 – Artikel om en läkare som under ett olycksfall donerade närmare 1 liter blod. Det beskrevs som heroiskt. (Consolidation 12/25 s 19)

1945 – Blodtransfusioner och blodprodukter blir officiellt bannlysta som ”avskyvärda och vanhedrande mot Gud.” (Vakttornet 7/1/45 s 198-201)

1949 – Organtransplantationer omtalas som odiskutbelt  och ”ett under av modern kirurgi” (12/22/49 “Reservdelar för din kropp”)

1951 – Clayton J Woodworth, utgivare av Golden Age/Consolidation fram tills dom bytte namn till Vakna 1946, avlider och kremeras den 18 december 1951. (Vakttornet 2/15/52 s128)

1952 – I ett brev daterat den 15 april 1952 blir nu vaccinationer, så som  smittkoppor, officiellt tillåtet. Många vittnen har redan låtit vaccinera sig sedan ett dussin år eller mer, och Sällskapet har vetat om att smittkoppsvaccin inte innehåller blod ända sedan de blev upplysta om detta av ett vittne, William Cetnear. Notera att förbudet inte togs bort officiellt förrän 1952, av respekt för Clayton j Woodwort som var så stark motståndare till vaccination. (Vakttornet 15/15/52 s 764)

1953 – ”Vaccination är inte längre att anse som intag av blod. (Make sure, s 48)

1954 – Blodserum är orätt. Det har sagts att det går åt ca 6 dl helblod för att få tillräckligt av blodprotein eller ”beståndsdelen” som kallas gamma globulin för att framställa en injection……. framställd av helblod placerar det i samma kategori som blodtransfussioner vad gäller Jehovas förbud att föra in blod i omloppet. (Awake! 01/08/54 s 24)

1958 – Som svar på en ”Fråga från läsekretsen” förklaras att en odöpt syster, på grund av att hon var minderårig, kunde få närvara vid Åminnelsen, trots att hon mottagit en blodtransfusinon. (Vakttornet 8/1/58 s 478)

1958 – Blodsserum är OK. Viktigt beslut fastslår att, om difteri-serum eller gamma globulin kan användas, blir ett personlig beslut. (Vakttornet 9/15/58 s 575)

1959 – Blod måste hällas ut, därför skulle det vara fel att tappa av sitt eget blod, lagra det, och senare föra tillbaks det igen. (Vakttornet 10/15/59, s 640)

1961 – Att acceptera blod eller förbjudna blodprodukter blir straffbart genom uteslutning. (Vakttornet 1/15/61 s 63-64)

1961 – Organdonation är en samvetsfråga (Vakttornet 8/1/61 s 480)

1961 – Personliga karaktärsdrag, lusten att begå mord och självmord kan överföras via blod. (Vakttornet 9/15/61 s 564)

1963 – Blodserum är orätt. 1958 års  regler är nu överspelade. Varje fraktion av blod är nu att betrakta som näringsintag och förbjudet. Regeln tillämpas dock inte på vaccin.(Vakttornet 1/15/63 s 124) OBS: Publicerade kommentarer från WTS under 1961 skapade stor förvirring angående blodserum.)

1964 – Blodserum är åter tillåtet. Endast 21 månader senare byter man ståndpunkt igen. Detta är den fjärde totala omsvängningen på sju år. (Vakttornet 11/15/64 s 680)

1964 – Läkare som är vittnen får genomföra transfusioner på patienter som inte är vittnen. (Vakttornet 11/15/64 s 682)

1966 – Blodtransfusioner är att hänföra till kanibalism. (Vakttornet 7/1 s 401)

1967 –  Organtransplantation är nu kanibalism. Detta är ytterligare en total omsvängning. Organdonation avrådes nu kraftfullt. (Vakttornet 11/15/67 s 702)

1971 – Hjärtat är inte bara en pump, det är kopplat till hjärnan via nerver och är egentligen det organ där sinnesrörelse, motivation, beslut och känslor bokstavligen formas. (Vakttornet 3/1/71 s 133-135)

1974 – Ytterligare en total omsvängning om blodserumet. Det är återigen en fråga som måste lämnas till det enskilda samvetet, fastän artikeln verkar antyda att det inte är någon särskilt god ide. (Vakttornet 6/1/74 s 352)

1975 – Lika så vad gäller behandling av blödarsjuka med plasma-faktorer, säger Sällskapet, självklart att sanna kristna inte använder den här behandlingen, beaktande bibelns påbud att avstå från blod. (Vakna! 2/22 s 30)

1975 –  Fyra månader senare kom ännu en omsvängning. Den styrande kretsen beslutar att blodfraktioner för behandling av blödarsjuka är en samvetsfråga. Med början i det tidiga 1970-talet
blev bröder upplysta om att de kunde acceptera någon enstaka behandling. De som ringde till Sällskapet efter den 11  juni fick veta att det var ett personligt beslut huruvida de ville använda
Faktor VIII och IX. Den här ståndpunkten blev inte officiell fören efter ytterligare tre år, uppenbarligen på grund av att den styrande kretsen inte ville komma med en ny ändring så snabbt. De som hade skrivit och frågat om användandet av faktor VIII och IX blev genast kontaktade av Sällskapet. De som hade ringt kunde inte nås, och dog förmodligen.

1975 – De som godtar organtransplantation och blodtransfusion kan även riskera att ådraga sig en personlighetsförändring. (Vakttornet 9/1/75 s 519)

1977 – Blodtransfusion är nu ansedd som organtransplantation, och föräldrar måste tillåtas att vägra blodtransfusioner till sina barn. (Jehovas vittnen och frågan om blod, s 41)

1978 – En mjukare inställning till serum. Det är uppenbarligen inte en metod att ”uppehålla liv”. Blödarsjuka är nu officiellt upplysta om att de kan acceptera behandling med blodkomponenter eller fraktioner. Om de hade ringt Sällskapet 3 år tidigare, hade de blivit upplysta om detta. Och de som inte ringt, har troligen dött under tiden. Vittnen kan använda hjärt- och lungmaskin om den är laddad med icke blodbaserad vätska. (Vakttornet 6/15/78 s 30-31)

1980 – Ytterligare ”nytt ljus” om organtransplantation. I en total omsvängning är det nu inte längre att anse som kanibalism, och “Äldste” skall inte vidta dömande åtgärder mot vittnen som har gjort en ransplantation. (Vakttornet 3/15/80 s 31)

1980 – Sällskapet upprättar nu hundratals sjukhuskommitéer. Listor med sympatiserande läkare upprättas, och kommitéerna bemödar sig med att kringgå läkare i samhällstjänst som försöker ingripa å minderårigas vägnar.

1982 – Sällskapet presenterar sin lära om huvudbeståndsdelar och mindre fraktioner av blod. Fraktioner av blod är tillåtet medan huvudbeståndsdelar är förbjudet. Hemodilution är klassat som
förkastligt. (Vakna! 6/22/82 s 25)

1984 – Det diskuteras om benmärg är en samvetsfråga, men frågan verkar motarbetas. (Vakttornet 5/14/84 s 31)

1984 – Sällskapet överger i tysthet idén om att hjärtat skulle vara den plats där sinnesrörelse, motivation, beslut och känslor ursprungligen formas. (Vakttornet 9/1/84 s 6)

1985 – AIDS  ger legitimitet åt Sällskapets hållning i blodsfrågan. (Vakttornet 6/15/85 s30)

1988 – AIDS  har blivit ett världsproblem som Sällskapet ofta använder som bevis för att deras lära är oklanderlig, och hävdar att deras linje har skyddat Jehovas Vittnen från AIDS. De tillkännager att närmare 10.000 amerikaner med svår blödarsjuka har blivit infekterade. Vad de glömmer att nämna är att dessa blivit smittade genom behandling med Faktor VIII och IX, som har funnits på den godkända listan de senaste drygt 10 åren. Sällskapets ståndpunkt gav inget skydd åt alla dessa vittnen. Vi beräknar att flera dussin vittnen ådrog sig AIDS på detta sätt. (Vakna! 10/8/88 s 11)

1989 – Sällskapet förefaller att öppna dörren för olika typer av autologa transfusioner. Då dessa inte nämns vid namn, är det underförstått att denna teknik är tillåten. (Vakttornet 3/1/89 s 30-31)

1991- Vittnen uppmuntras att repetera vilka svar de skall ge om dom blir tillfrågade av en domare.(KM-3/91)

1992 – Sällskapet säger att organisationens medlemmare inte skall bli bekymrade över om mat innehåller blod eller inte, så länge det inte finns goda skäl att misstänka att så är fallet. (Vakttornet 10/15/92 s 30)

1994- ”Ungdomar Som Sätter Gud Främst”- Artikel om unga vittnen som har dött som ett resultat av blodförbudet. (Vakna 5/22/94 s 3-15) Diskussion om RH-faktor (tillverkad av blodserum). Artikeln konstaterar att ”den här tidskriften och dess följeslagare Vakttornet har tidigare ingående behandlat den här frågan” (Vakna! 12/8/94 s 27)  Notera att RH injektioner var absolut förbjudet fram till 1974, och tveksam fram till 1978. Vittnen som mottagit denna typ av blodtransfussion är blodgruppsbestämda och erhåller samma identifikationsband som alla andra tranfusionsmottagare.

1995 – Ett vittne kan få sitt eget blod återfört till sig själv under vissa omständigheter. Acute Normovolemic Hemodilution (ANH) och autolog blodåtervinning (cell save) kan accepteras och
innefattar kortvarig lagring utanför kroppen. (Vakttornet 8/1/95 s30)

1997 – Äldste uppmuntras att hjälpa och underlätta förståelsen för dom som har accepterat blodtransfusioner. ”Eftersom kärlek är något mycket centralt i kristendomen, kommer de äldste, precis som i alla situationer när överträdelse har begåtts, att låta fasthet balanseras av barmhärtighet.” (Vakttornet 2/15/97 s 20)

1997 – Dan Sydlik, medlem av den styrande kretsen misslyckas med att få något stöd för sin önskan om att reformera blodfrågan. Den 23 feb startar internetsidan ”Nytt ljus i blodfrågan” och reformrörelsen börjar organiseras.

1997 – Sällskapet tillåter ett vittne i Australien att acceptera en nybehandlingsform innefattande transfusion av vita blodkroppar. Dessa är fortfarande listade som förbjudna blodkomponenter av
Vakttornet. Behandlingen kallas ”autografting”, vilket påminner mer som transplantation än transfusion.

1997 – En grupp av 8 HLC medlemmar och en handfull äldste börjar att samtala regelbundet. I juni bildas  AJWRB. (Associated Jehovah´s Witnesses for Reform on Blood)

1997 – Massutskick via e-post till Jehovas vittnen startar i November.

1998 – Ytterligare en vädjan görs direkt till den styrande kretsen i Mars. Ledande medicinska tidskrifter börjar rikta uppmärksamhet på rörelsen inom WTS för att reformera blodfrågan och de etiska tvistemålen växer. Icke engelskspråkiga versioner av ”Nytt ljus i blodfrågan” börjar dyka upp.

1999 – WTS försöker identifiera och utesluta alla som har kontakt med AJWRB.

1999 – AJWRB håller sin första större medicinska förevisning på Amerikan College of Emergency Physicians konferans i Las Vegas, Nevada.

2000 – På våren mottar alla kretstillsyningsmän USA brev med uppgiften att informera alla äldste att inte utesluta någon som accepterar blodtransfussioner. Om deras inställning blir känd och de bedöms som förhärdade, bör de uppmanas att själva begära utträde.

2000 – I juni gör Sällskapet Vakttornet en genomgripande reform av sin hållning i blodfrågan. ”… när det gäller fraktioner av huvudbeståndsdelarna, har varje kristen, efter noggrann bön och meditation, att samvetsgrant besluta själv.” Detta lägger grunden för medlemmarna att acceptera syrebärande hemaglobinlösningar. (Vakttornet 6/15/00 s 29-31 ) Snart strömmar rapporter in från media som bekräftar den nya hållningen i frågan om hemaglobulin. I September blir det uppenbart att WTS medger användandet av hemaglobuline.

2000 – I oktober publicerar Journal of Medical Ethics vad som är liktydigt med en förkrossande nederlag för Vakttornets hållning i den medicinska förståelsen. Denna banbrytande artikel öppnar
dörren till en vidare medicinsk förståelse.

2000 – AJWRB håller en stor utställning på American Society of Anestheisiologists konvent i San Francisco USA i oktober.

2001 – I Januari publicerar British Medical Journal (BMJ) artikeln ”Moraliska aspekter på den nyligen ändrade policyn vad gäller vägran att ta emot blod inom Jehovas Vittnen” Artikeln publicerades på Internet och en omfattande debatt följde snabbt som ett resultat av BMJ´s publicering.

2001 – I februari publicerar AJWRB ett nytt diagram som illustrerar Vakttornets reviderade policy vilket i korthet tillåter att 100% av blodet används i fraktionerad form.

2004 – Den 15 juni utvidgar Vakttornet sin artikel från den 15 juni 2000. För första gången, får “det vanliga” Jehovas Vittnet veta att den enda större blodkomponenten (Hemaglobulin) är nu tillåten som en fråga för personligt avgörande. (Insiders och AJWRB-medlemmar har vetat detta i 4 år.  Jehovas Vittnen har även använt Polyheme och Hemopure där det funnits tillgängligt.)

Två citat från tidskriften Vakttornet:

“Kommer ni inte snart att ompröva era etiska ståndpunkter? Frågade en professor i medicinsk etik, som var på besök från USA. ´Andra trossamfund har gjort det på senare år´. Han fick veta att Jehovas Vittnens respekt för blodets helgd är en trosfråga och inte en etisk tåndpunkt som är underkastad återkommande omprövningar.”
VT 15 feb -97 s20

“I mer än hundra år har behagliga, riktiga sanningsord som rör varje sida av livet lagts fram i Sällskapet Vakttornets publikationer och spritts vitt och brett på många språk.”
VT 15 dec -90 s 26

 

Artikeln är översatt från AJWRB (Associated Jehovah´s Witnesses for Reform on Blood) webbsida. Föreningen består av bland annat 8 medlemmar från Jehovas Vittnens sjukhuskommitteér. Tack till Göran Johansson.

Läs mer