Jehovas vittnen och FN:s barnkonvention

Med anledning av att Högsta förvaltningsdomstolen har hävt Kulturdepartementets avslag till Jehovas vittnen angående statsbidrag, kommer vi här att redovisa några punkter som vi hoppas att Regeringen tar i beaktande då de ska motivera sitt beslut ytterligare. Vi har utgått från FN:s Barnkonvention och Jehovas vittnens egna publikationer som studeras varje vecka på deras möten. Det är viktigt att påminna om att dessa saker inte bara gäller Jehovas vittnen utan de flesta sekter och slutna samfund. Men eftersom Hjälpkällan har tillgång till väldigt mycket av deras litteratur är det lättast att hänvisa till den. Tyvärr bemöts avhoppares egna berättelser alltför ofta med misstro och ord står mot ord, därför vill vi använda Jehovas vittnens egna ord. För en mer omfattande studie av hur olika sekter förhåller sig till Barnkonventionen rekommenderar vi Charlotte Esséns bok Sektbarn – Ett reportage om de utvalda till paradiset.

Citatsamligen kommer att fyllas på allt eftersom.

Vakttornet – Om fritid

Tema: Förkasta det som är tomt och värdelöst – Vakttornet studieupplagan 2008/05

“En kristen som distraheras av det som är värdelöst sätter sitt förhållande till Jehova och sina utsikter till evigt liv på spel. Hur kan vi se till att det inte händer oss? Vi måste urskilja vad som är värdelöst och förkasta det. (Läs Titus 2:11, 12.) Vad är det då som är värdelöst? I allmän bemärkelse kan det vara vad som helst som leder oss bort från att tjäna Jehova av hela vårt hjärta. Det skulle till exempel kunna vara olika former av avkoppling. Det är naturligtvis inte fel med lite avkoppling. Men om vi använder för mycket tid till det som känns ‘roligt’ och samtidigt försummar det som har med vår tillbedjan att göra, då har avkoppling blivit något värdelöst som allvarligt kan skada vårt förhållande till Gud.”

Barnkonventionen om fritid

Artikel 31
1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.

2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet.

Vakttornet – Om utbildning

Från paragraf 10 Förkasta det som är tomt och värdelöst – Vakttornet studieupplagan 2008/05:
“Hur är det då med den högre utbildning som man kan få på en högskola eller ett universitet? Det anses allmänt att den är viktig för att man skall lyckas i livet. Men många som skaffar sig sådan utbildning får sitt sinne fyllt av den här världens skadliga propaganda. Sådan utbildning är ett slöseri med de dyrbara ungdomsåren, år som bäst skulle kunna användas till att tjäna Jehova. (Pred. 12:1) Det är kanske inte förvånande att färre människor än någonsin tror på Gud i länder där många har fått sådan utbildning.”

Ur Vakttornet den 15 oktober 2005:
”Många, både unga och gamla, framhåller värdet av en akademisk utbildning. Somliga experter säger till och med att de ’är helt övertygade om att du aldrig kommer att kunna få ett [riktigt] arbete utan en högskoleexamen’. Men människor har behov som inte kan tillfredsställas genom enbart materiella framgångar. Kan hög utbildning till exempel hjälpa dig att bli en god förälder, äktenskapspartner eller vän? Personer som beundras för sina intellektuella prestationer kan dessutom utveckla oönskade personlighetsdrag, misslyckas med familjelivet eller till och med begå självmord.”

Barnkonventionen om utbildning

Artikel 28
1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till utbildning och i syfte att gradvis förverkliga denna rätt och på grundval av lika möjligheter skall de särskilt,

(a) göra grundutbildning obligatorisk och kostnadsfritt tillgängliga för alla;

(b) uppmuntra utvecklingen av olika former av undervisning som följer efter grundutbildningen, innefattande såväl allmän utbildning som yrkesutbildning, göra dessa tillgängliga och åtkomliga för varje barn samt vidta lämpliga åtgärder såsom införande av kostnadsfri utbildning och ekonomiskt stöd vid behov;

(c) göra högre utbildning tillgänglig för alla på grundval av förmåga genom varje lämpligt medel;

(d) göra studierådgivning och yrkesorientering tillgänglig och åtkomlig för alla barn;

Vakttornet – Om att tänka själv

Ur ”Tjänsten för Guds kungarike” september 2007:
“Uppmuntrar Den trogne och omdömesgille slaven att enskilda grupper av Vittnen träffas för att forska i Skriften eller för att debattera den tillsammans? Nej, det gör de inte! Och ändå har somliga av våra medlemmar runtom i världen bildat grupper för självständig forskning i Bibelrelaterade frågor. Somliga har ägnat sig åt att studera hebreiska och grekiska i egna studiegrupper, med avsikt att undersöka riktigheten i Nya Världens översättning. Andra har ägnat sig åt att utforska vetenskapliga ämnen med anknytning till Bibeln. De har skapat hemsidor och diskussionsforum för att utbyta tankar och debattera åsikter. De har också hållit möten och skrivit artiklar för att lägga fram sina nya rön och för att komplettera det som tillhandahålls under våra kristna församlingsmöten och genom vår litteratur.

Runtom hela jorden får Jehovas vittnen ta del av omfattande andlig vägledning och uppmuntran genom församlingsmöten och sammankomster, samt genom publikationerna från Jehovas organisation. Under ledning av hans Heliga ande och med grund i Sanningens ord erbjuder Jehova allt som behövs för att hela hans folk skall ‘vara överens och stå eniga i tankar och åsikter’ och ‘fasta i den tro som de har undervisats i’. (1 Kor 1:10; Kol 2:6, 7) Säkerligen är vi tacksamma över Jehovas andliga föda i dessa sista dagar. Därför ger Den trogne och omdömesgille slaven inte sitt godkännande till att någon litteratur eller några webbsidor produceras, eller att några möten organiseras utan dess överinseende.

Det är lovvärt att vilja använda sin tankeförmåga till att stödja de goda nyheterna. Men det som Jesus åstadkommer genom sin jordiska församling idag skall inte få förringas av någon individuell verksamhet.”

Barnkonventionen om yttrandefrihet, föreningsfrihet och rätt till information

Artikel 12
1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

Artikel 13
1. Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av territoriella gränser söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.

Artikel 15
1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till föreningsfrihet och till fredliga sammankomster.

Artikel 17
Konventionsstaterna erkänner den viktiga uppgift som massmedier utför och skall säkerställa att barnet har tillgång till information och material från olika nationella och internationella källor, särskilt sådant som syftar till att främja dess sociala, andliga och moraliska välfärd och fysiska och psykiska hälsa.

Vakttornet – Om hur man behandlar uteslutna barn/ungdomar

” ’Jag tänker lämna sanningen!’ Det måste kännas hemskt för gudfruktiga föräldrar som på alla sätt har försökt uppfostra sina barn till att bli kristna att få höra sådana ord. Flertalet Jehovas vittnen drabbas inte av detta, men för dem som gör det finns det inga ord av tröst som helt kan avlägsna deras sorg.”

”Lojala kristna har inte någon andlig gemenskap med någon som har blivit utesluten ur församlingen. Men saken är mera omfattande. Enligt vad det sägs i Guds ord skall vi ’inte ens äta med en sådan’. Detta skulle utesluta att vi förenade oss med honom i en utflykt, en bjudning, ett bollspel, ett besök på köpcentret eller biografen eller att sitta ner till ett mål mat med honom vare sig hemma eller på restaurang.”

”Om en döpt ung person blir utesluten, förväntas församlingens medlemmar sluta upp att vara i sällskap med denne. Detta kan hjälpa honom att så småningom komma till besinning och återvända till Guds skyddande fålla. Men antingen han kommer tillbaka eller ej, så kan församlingens medlemmar uppmuntra hans familj. Vi kan alla söka tillfällen att visa medkänsla och vara ömt medlidsamma mot dem.”

”Bandet mellan familjemedlemmar kan vara mycket starkt. Detta medför en provsättning för en kristen när en äktenskapspartner, ett barn, en förälder eller en annan nära släkting blir utesluten eller själv har tagit avstånd från församlingen.”

”Familjemedlemmarna skulle kunna besluta att han inte behöver vara utestängd när man äter eller ägnar sig åt annan verksamhet i hushållet. Och ändå vill de inte ge iakttagare det intrycket att allting är likadant som det var innan uteslutningen skedde.”

”Vad ska man göra om en utesluten person i hemmet vill vara med när familjen läser bibeln tillsammans eller har ett bibelstudium? De andra kan låta honom vara närvarande för att lyssna, under förutsättning att han inte vill försöka undervisa dem eller delge dem sina religiösa tankar och idéer.”

(Ur Tjänsten för Guds kungarike, augusti 2002 samt Vakttornet 1 oktober 2001 samt nya ”Ungdomsboken” 2008)

Barnkonventionen om tanke-, samvets- och religionsfrihet

Artikel 2

2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro.

Artikel 14
1. Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

2. Konventionsstaterna skall respektera föräldrarnas och i förekommande fall, vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter att på ett sätt som är förenligt med barnets fortlöpande utveckling ge barnet ledning då det utövar sin rätt.

Artikel 16
1. Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens och inte heller för olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende.

2. Barnet har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp.

Det kan också vara intressant att titta närmare på vad man lär barnen om exempelvis homosexualitet. I boken Din Ungdom – Hur du får ut det bästa av den! som riktar sig direkt till barn och ungdomar kan man läsa om onani och homosexualitet:

“9 Att du i svaghet ger efter för sexuella begär genom onani gör sannerligen inte att du får kraft, om du kommer i en situation som frestar dig att begå otukt – eller rentav homosexualitet. Det är alldeles tvärtom. Denna vana uppodlar orätta tankar och orätta begär. Onani kan faktiskt leda till homosexualitet. Den som onanerar är i sådana fall inte nöjd med sin sexuella aktivitet på egen hand och söker sig därför en partner för ömsesidig sexuell lek.
10 Detta händer mycket oftare än du kanske är medveten om. Tvärtemot vad många tror är homosexuella inte födda sådana, utan deras homosexuella beteende är inlärt. Det händer ofta att en person börjar medan han är mycket ung genom att leka med någon annans könsdelar och sedan ta del i homosexuella handlingar.”

 

Noomi Lappalainen 2011

Läs mer