SVENSK UTVECKLING OCH VALIDERING AV MÄTINTSRUMENT RELEVANTA VID STUDIER AV KRÄNKANDE GRUPPER.

Webbenkäten hittar du här.

 

VILKA ÄR VI?

Denna studie integrerar forskning från de Psykologiska Institutionerna på Arizona State University, Autonomous University of Madrid (Spanien) och University of Barcelona (Spanien).

VAD GÖR VI?

Vi studerar vissa beteenden som förekommer i sammanhang för kränkande grupper, samt erfarenheter från före detta medlemmar av sådana grupper. Studiens syfte är att öka kunskapen om de kränkningar som vissa grupper utsätter sina medlemmar för. Vi vill hitta nya och bättre sätt att förstå grupprelationer. Vi hoppas att informationen som samlas in i den här studien kommer att leda till en ökad uppmärksamhet av de behov som finns hos dem som fallit offer för kränkningar i gruppsammanhang.

VAD VILL VI HA HJÄLP MED?

Du är inbjuden att delta i denna studie i egenskap av att vara före detta medlem i en grupp, som du nu anser vara psykiskt, fysiskt eller på annat sätt kränkande eller överdrivet kontrollerande gentemot sina medlemmar.

Vi ber dig svara på vår webbenkät vid tillfälle.

HUR ÄR WEBBENKÄTEN UTFORMAD?

Enkäten består av två delar. Del ett innehåller demografiska frågor (som ålder och utbildning) samt några instrument som efterfrågar dina erfarenheter från gruppen som du har tillhört. Del två innehåller formulär som efterfrågar dina ståndpunkter och beteenden i olika avseenden.

Den sammanlagda tiden för att fylla i enkäten uppskattas till ca 1 timma. Om du vid någon tidpunkt behöver avbryta ditt deltagande, kommer du att få möjligheten att spara dina uppgifter för att kunna fortsätta vid ett senare tillfälle. Vänligen notera att ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta studien utan påföljd.

HUR KOMMER DATAN HANTERAS?

Informationen som samlas in i denna studie kommer hanteras konfidentiellt.

Svaren är anonyma och resultaten kommer inte att analyseras individuellt. Informationen som samlas in kommer att förvaras så att din identitet inte kan avslöjas. Var vänlig att inte ange ditt namn någon annanstans än på det sista formuläret, då endast om du önskar få en sammanfattning av studien eller dina egna svar skickade till din e-mail. Personlig information som du väljer att bifoga, kommer att sparas åtskilt från dina övriga svar, på en portabel disk som låses in av forskningskoordinatorn.

HUR KAN VI VISA VÅR TACKSAMHET?

När du slutfört enkäten kommer du att kunna få tillgång till elektroniska artiklar, böcker och rabatterade konferenser som donerats av organisationer som stödjer vår forskning. Du kommer även att kunna välja att få en sammanställning av dina egna svar.

PRAKTISKA FRÅGOR OM ENKÄTEN

Om du har frågor som rör hur man fyller i enkäten, eller andra tekniska frågor, kontakta gärna vår forskningsassistent (på engelska): Ruben Garcia [groups.research@gmail.com].

FÖR MER INFORMATION OM STUDIEN

Om du vill erhålla ytterligare information rörande studien, eller lämna kommentarer så kontakta gärna oss på:

hakan@kan.nu

Or, in English: carmen.almendros@uam.es

Or write to: Carmen Almendros, Ph.D. Facultad de Psicología. C/ Ivan Paulov, 6. Universidad Autonoma de Madrid. Cantoblanco. 28049. Madrid, Spain.

1 Comment to "SVENSK UTVECKLING OCH VALIDERING AV MÄTINTSRUMENT RELEVANTA VID STUDIER AV KRÄNKANDE GRUPPER."

  1. January 3, 2015 - 5:03 am | Permalink

    I want to be part of this
    stefan

Leave a Reply