International Cultic Studies Association’s (ICSA) internationella konferens 2015 kommer att hållas i Stockholm i samarbete med Hjälpkällan.

DATUM: 25-27 juni 2015

TEMA: Children in high-control groups / Barn i Sekter och slutna rörelser eller miljöer

Call for Papers – Children in high-control groups – ICSA 2015 – Deadline 1 nov

***

Läs mer

Tryggare kan ingen vara – Fallstudier av individuell sårbarhet hos två unga vuxna som vuxit upp i och sedan lämnat Jehovas vittnen. Av: Helena Löfgren. Examensarbete Legitimationsgrundande utbildning i kognitiv beteendeterapi, Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi VT 2013. Handledare: Marina Taloyan, med.dr. Examinator: Claes Norring, docent, leg.psykolog Opponent: Gülay Kulbay
Läs mer

Läs mer

I en demokratisk stat ska medborgaren har friheten och rättigheten att tro vad denne vill. Detta är en mänsklig rättighet. Men tar religion hänsyn till mänskliga rättigheter? Svaret på den frågan är ganska enkel, det beror på vilket samfund saken gäller. Mer moderniserade samfund tar som oftast hänsyn till att de religiösa skrifterna, så som Bibeln, skrevs under en helt annan tid då andra förutsättningar rådde. Men det finns religiösa samfund som ser sina religiösa skrifter som högre stående än både grundlagar och folkrätt. Med andra ord skulle de i första hand följa vad som står i dessa skrifter före både lag och folkrätt. Därmed kan det vara av intresse att veta vad dessa religiösa skrifter säger utifrån ett folkrättsligt perspektiv. I denna artikel kommer Bibeln att belysas.

Läs mer

Underlaget till nedanstående genomgång av Vakttornets profetior har jag hämtat främst från James Pentons ”Apocalypse delayed” [1997]. James Penton är professor i religionshistoria och har forskat om Jehovas vittnens historia.
 Många citat och bilder är också hämtade från Carl-Olof Jonssons bok ”The Gentile times considered” [2004] samt hans broschyr ”Guds tider och stunder i Vakttornets förkunnelse”. 
Jag har dessutom själv grävt i den gamla litteraturen, och en del av citaten tror jag aldrig har varit publicerade i Sverige tidigare.
 Denna första artikel omfattar tiden 1878-1918, men jag kommer också att skriva en artikel som handlar om förutsägelser från den tiden fram till nu.

Läs mer

När Sällskapet Vakttornet säger att vi lever i de ”sista dagarna” för den här världen grundar man det på Jesu profetia i Matteus 24:e kapitel. Förutom att man menar att profetian innehåller olika ”tecken” på att vi lever i den tiden pekar man på att det finns tidsfaktorer inbyggda i profetian som pekar på samma sak. För det första handlar det om begreppet ”hedningarnas tider” som man menar markerar början på ”de sista dagarna”,  vilket man förlägger till 1914, och för det andra handlar det om vad som sägs om ”denna generation”, vilket man menar ger ett hum om hur lång denna period kan bli, dess bortre gräns.

Läs mer

Här granskar vi Sällskapet Vakttornets policy när det gäller att utesluta medlemmar. Läs mer

Vad händer om man döper sig som ung och senare ångrar sig?Läs mer

Hur ser Jehovas vittnen på högre utbildning, och vad grundar man sin ståndpunkt på? Kommentarer till artikel ur Vakttornet.Läs mer

Susanne Rundström växte upp i Trosrörelsen. Den består av ett antal olika församlingar varav den mest kända är Livets Ord i Uppsala. Hon hade också nära släkt som var medlemmar i Jehovas vittnen. I den här artikeln gör hon en jämförelse av dessa utifrån sina erfarenheter.
Läs mer

När Elin och jag var i tonåren hade vi en nästintill identisk syn på oss själva och omvärlden. Vi visste ganska många saker som våra lyckligt ovetande klasskamrater inte hade någon aning om. Som att vi tillhörde en skara av några få utvalda med en särskilt viktig uppgift här i världen.

Läs mer

Vi har tidigare uppmärksammat de stora likheter som finns mellan så kallade hederskulturer och sekter. Nu verkar fler ha fått upp ögonen. I de allra flesta fall sker inskränkningarna i ungdomars frihet utan våld, vilket gör att det blir svårt att avgöra vad som kan anses som tvång eller “olaga tvång” – någon man kan kan dömas för i svensk domstol.

Läs mer

Sammanställning av Leif Erlingsson

Läs mer

Få Jehovas vittnen känner till att det finns ett hemligt ordensällskap, där endast de som arbetar på Betel eller arbetar som krets- eller områdestillsyningsmän, kan bli medlemmar. Medlemmarna i ordenssällskapet är tillsagda att inte ens berätta, att denna Orden finns, för de som tjänar som äldste i de lokala församlingarna.

Läs mer

I sommar släpps två nya dvd-filmer på Jehovas vittnens områdessammankomst. Den ena av dem riktar sig direkt till små barn och handlar om vikten av lydnad.

Läs mer

Med anledning av att Högsta förvaltningsdomstolen har hävt Kulturdepartementets avslag till Jehovas vittnen angående statsbidrag, kommer vi här att redovisa några punkter som vi hoppas att Regeringen tar i beaktande då de ska motivera sitt beslut ytterligare. Vi har utgått från FN:s Barnkonvention och Jehovas vittnens egna publikationer som studeras varje vecka på deras möten. Det är viktigt att påminna om att dessa saker inte bara gäller Jehovas vittnen utan de flesta sekter och slutna samfund. Men eftersom Hjälpkällan har tillgång till väldigt mycket av deras litteratur är det lättast att hänvisa till den. Tyvärr bemöts avhoppares egna berättelser alltför ofta med misstro och ord står mot ord, därför vill vi använda Jehovas vittnens egna ord. För en mer omfattande studie av hur olika sekter förhåller sig till Barnkonventionen rekommenderar vi Charlotte Esséns bok Sektbarn – Ett reportage om de utvalda till paradiset.

Läs mer

I Jehovas vittnens litteratur finns utförliga råd angående behandlingen av uteslutna och dem som frivilligt lämnat församlingen. När det gäller nära familjemedlemmar, medger man att det kan finnas tillfällen då viss kontakt är oundviklig. Men även det umgänget ska begränsas till ett minimum och man ska absolut inte träffas för nöjes skull.

Läs mer

Få Jehovas vittnen känner till bakgrunden till policyn med blodet och andra medicinska frågor, och mycket få vet hur mycket den ändrats under åren. Officiellt talar de om att deras ståndpunkt är fast förankrad i Bibeln och att den står fast oavsett vad omvärlden tycker. Men hur fast är egentligen deras ståndpunkt? Är det så att man låtit tusentals människor dö helt i onödan?

Läs mer

Trots överväldigande bevis för att Jerusalems förstöring ägde rum 587/586 f.v.t. så hävdar Jehovas vittnen att den inträffade ca 20 år tidigare år 607 f.v.t. Denna lära är central inom Jehovas vittnen eftersom de tror att den period i Bibeln som kallas ”hedningarnas tider” började 607 f.v.t och slutade 1914 v.t. Detta år skulle Guds Rike upprättats i himmelen och tre och ett halvt år efteråt, 1918 skulle Gud ha utvalt Jehovas vittnen som sitt folk, och de ensamma skulle representera honom på jorden.

Läs mer

I Vakttornet för den 1 oktober och 1 november 2011 finns artiklar som försvarar Jehovas vittnens påståenden om att Jerusalem föll 607 f.v.t och inte 587 f.v.t. Samtliga forskare är helt överens om att årtalet för Jerusalems förstöring är 587/586 f.v.t. Trots detta försöker Vakttornet hävda att forskarna är osäkra på dateringen. Läser man artiklarna finner man en rad citat av ledande forskare, och man får intrycket att dessa håller med Vakttornet om att dateringarna är osäkra inom den nybabyloniska eran. Är detta sant? Finns det en möjlighet att Vakttornets kronologi kan stämma?Läs mer

Karl-Erik Nylund är präst i Svenska kyrkan och ofta anlitad av massmedierna som sektexpert. Han föreläser också om etik,  sekter och nyandlighet samt är konsult i organisationsutveckling och krishantering. Under sitt liv har han arbetat både som lärare och polis. Karl-Erik Nylunds intresse för sekter började då han 1975 blev kyrkoherde i Hangö i Finland.Läs mer

Den 5:e Oktober 2011 lades en motion fram i riksdagen som innebar skärpta regler för godkännande av friskolor. Anledningen till detta var den skola som godkänts att starta av Plymouthbröderna som har moral som inte lärs ut av det övriga skolväsendet och som bland annat är hämmande för kvinnor. Vilka är egentligen Plymouthbröderna? Varför bör man betänka om ett sådant samfund ska driva egna friskolor? Är samfundet demokratiskt?

Läs mer

Talismaner, frimurarorden, kabbala och siarstenar är begrepp som inte är ovanliga för den som forskar om Joseph Smith, grundaren av Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Smith var under hela sitt liv intresserad av det ockulta och använde sig av det när han grundade mormonismen. Något som skulle komma att avslöja mycket om hans karaktär.

Läs mer

Kan ett eventföretag verkligen vara ett destruktivt samfund? Efter att avhoppare från Kingdom center berättat om sina upplevelser från kyrkan och om hur de understött företaget, så är frågan om inte detta är ett praktexempel på ett slutet religiöst samfund. Detta är samfundet som med hästar, cowboyhattar och demonutdrivning lyckas hålla sina medlemmar i schack.

Läs mer

Om en missbrukare söker en ny livsstil så är inte steget långt från att ta till sig en ny tro, i synnerhet inte om ett samfund hjälpte denne att bli fri ifrån sitt missbruk. Detta är filosofin bakom Narconon, scientologikyrkans behandlingshem.

Läs mer

1835 fick Joseph Smith, grundaren av mormonrörelsen, sedemera Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, tag på papyrusrullar som han hävdade var Abrahams bok. En bok som skulle bli en del av den kostbara pärlan, en av mormonernas heliga skrifter som man jämställer med bibeln. Här kommer historian om rullarna och vad vetenskapsmän idag anser om dem.

Läs mer

Följ oss