International Cultic Studies Association’s (ICSA) internationella konferens 2015 kommer att hållas i Stockholm i samarbete med Hjälpkällan.

DATUM: 25-27 juni 2015

TEMA: Children in high-control groups / Barn i Sekter och slutna rörelser eller miljöer

Call for Papers – Children in high-control groups – ICSA 2015 – Deadline 1 nov

***

Läs mer

Vilka hjälpbehov föreligger hos en individ som lämnar en destruktiv sekt?
C-uppsats i Psykologi, Mälardalens Högskola, HT2007
Av: Camilla Lundström & Anna Karin Persson
Handledare: Einar Jakobsson, Examinator: Jakob Eklund
Läs mer

Manipulativa sekter, vem ansluter sig? – En beskrivning och analys av omvändelsen ur ett psykologiskt perspektiv
C-uppsats av Therese Stjernström, Lunds Tekniska Universitet 2008:123
Psykologi, Institutionen för Arbetsvetenskap, Avdelningen för Teknisk Psykologi
Läs mer

C-uppsats Örebro Universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete, Socionomprogrammet HT2009
Författare: Katarina Djerf, Kristina Höök, Johanna Magnusson
Handledare: Pia Hellertz

Ämnet barn i sekter är bristfälligt belyst. För 12 år sedan gjordes en statlig utredning SOU 1998:113 I God tro men sedan dess har inte mycket hänt. Sekter tenderar att isolera sig från samhället vilket gör det svårt att komma åt barnen, både för insatser samt studier. Uppsatsens syfte är att belysa barns situation i sekter samt vilka svårigheter det kan medföra för barnen själva samt dem som ska hjälpa, framför allt socialtjänsten. Resultatet visade att barn i sekter utsätts för fysisk och psykisk misshandel samt sexuella övergrepp. Vidare visade resultatet att socialtjänsten sällan hjälper dessa barn. Resultaten analyserades utifrån anknytningsteorin, beteendeteori samt FN:s konvention om barnets rättigheter. Slutsatsen är att 31 av Barnkonventionens artiklar kränks när det gäller barn i sekter. Utifrån anknytningsteori och beteendeteori är de metoder som sekter använder för att kontrollera medlemmarna mycket skadliga för barn, vilket innebär att barn borde skyddas från dessa miljöer. Diskussionen måste lyftas och mer kunskap behövs bland socialarbetare för att hjälpa barn i sekter.
Läs mer

Att bli, att vara och att ha varit – Om ingångar och utgångar i Jehovas vittnen i Sverige. D-uppsats Av Pernilla Liedgren Dobronravoff, Lund Dissertations in Social Work 2007
Läs mer

Tryggare kan ingen vara – Fallstudier av individuell sårbarhet hos två unga vuxna som vuxit upp i och sedan lämnat Jehovas vittnen. Av: Helena Löfgren. Examensarbete Legitimationsgrundande utbildning i kognitiv beteendeterapi, Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi VT 2013. Handledare: Marina Taloyan, med.dr. Examinator: Claes Norring, docent, leg.psykolog Opponent: Gülay Kulbay
Läs mer

Läs mer

Sektpolitik – En analys av de politiska aktörerna bakom politiska motionärer rörande sekter i Sverige
Uppsats av Sanja Nilsson, RK2002, VT2010. Handledare: Liselotte Frisk
Högskolan i Dalarna

De senaste två åren har ett antal motioner rörande sekter och deras verksamheter lagts i riksdagen. Bakgrunden är att man menar att en del människor far illa av sitt medlemskap och att särskilt stöd kan behövas vid ett avhopp samt att utredningar om barn som växer upp inom sekter behövs eftersom kunskapen om dessas situation är bristfällig. Det finns olika aktörer i samhället som intresserar sig för sekter. Religionsvetare, journalister, före detta medlemmar, rörelserna själva och terapeuter är alla exempel på aktörer som intar olika positioner på fältet sektsyn. Aktörernas agerande utgår från det ställningstagande deras respektive positionering innebär vilken i sin tur genererar reaktioner från övriga aktörer på samma fält. Syftet med uppsatsen är att lägga ett maktperspektiv på fältet sektsyn och potentiellt politiskt inflytande genom att undersöka vilka aktörers perspektiv som ligger bakom motioner rörande sekter lagda i riksdagen åren 2008-2010.
Läs mer

Följ oss