Vakttornets profetior 1878 – 1918

Underlaget till nedanstående genomgång av Vakttornets profetior har jag hämtat främst från James Pentons ”Apocalypse delayed” [1997]. James Penton är professor i religionshistoria och har forskat om Jehovas vittnens historia.
 Många citat och bilder är också hämtade från Carl-Olof Jonssons bok ”The Gentile times considered” [2004] samt hans broschyr ”Guds tider och stunder i Vakttornets förkunnelse”. 
Jag har dessutom själv grävt i den gamla litteraturen, och en del av citaten tror jag aldrig har varit publicerade i Sverige tidigare.
 Denna första artikel omfattar tiden 1878-1918, men jag kommer också att skriva en artikel som handlar om förutsägelser från den tiden fram till nu.

Hur har det gått med Vakttornets profetior?
Det är stora anspråk som Jehovas vittnen gör. Man menar att Jehovas vittnen är det enda samfundet som har SANNINGEN. Alla andra kyrkor och församlingar är falska och skall krossas av Gud inom en kort tid. Man menar också att Gud håller vittnena informerade om vad som skall komma genom uppenbarelser, och har i Guds namn har förutsagt saker som skall inträffa.
 Ett exempel på detta är vad man skriver i Vakttornet 15 april 1986 sid 18:
“11 Guds tjänare känner alltså till sådant som denna världens styresmän inte känner till. De känner till Jehovas uppsåt och hans tider och tidsperioder. Så här säger 1 Petrus 1:11 om Guds forntida tjänare: ‘De sökte utforska vilken särskild tid eller vad för slags tid anden i dem hänvisade till.’ Genom att Guds ande visade detta kunde aposteln Paulus säga följande till sanna medtillbedjare: ‘Ni känner tiden.’ (Romarna 13:11) Eftersom Jehovas nutida tjänare lyder honom såsom härskare, uppenbarar Guds heliga ande också för dem vilken tid eller tidsperiod det är från Guds ståndpunkt sett. I Amos 3:7 (NW) heter det: ‘Den suveräne Herren Jehova skall inte göra något, utan att han har uppenbarat sin förtroliga angelägenhet för sina tjänare profeterna.’”

Samma tanke framkommer i Vakttornet för den 1 maj 1997 sid 22:
“Vi bör verkligen vara tacksamma över att Jehova visar vilka som är hans sanna budbärare! Han är verkligen ‘den som låter sin tjänares ord bli verklighet och den som fullständigt verkställer sina egna budbärares rådslut’. (Jesaja 44:26) De profetior om återställelse som han gav genom Jesaja och Hesekiel visade hans stora kärlek, oförtjänta omtanke och barmhärtighet mot sina tjänare. Jehova förtjänar verkligen all vår lovprisning för detta! Och vi i våra dagar bör i synnerhet vara tacksamma över att han avslöjar falska budbärare, då det ju nu finns gott om sådana på världsscenen. Deras bombastiska budskap lämnar det som Jehova har tillkännagett som sitt uppsåt utan avseende.


Detta är stora ord. Man påstår att Gud har uppenbarat saker för dem som inte varit kända av andra och att man har kunnat förutsäga vad som skall hända. Vi skall nu gå igenom ett flertal så kallade profetior som Vakttornet har gjort, och se hur det gått med dessa förutsägelser.
 Men först skall vi se hur de profetiska spekulationerna började.

Russels första tid 
Charles Taze Russel, 1852-1916, grundade sällskapet Vakttornet. Dess anhängare blev senare kända som Jehovas vittnen.
 Den första bok som gavs ut av Russel kom 1877 och hette ”Three Worlds and the Harwest of This World”. Boken var egentligen skriven av en adventistpredikant som hette Barbour. Russel finansierade utgivningen av boken och kom att stå som medförfattare. 
I denna bok finner man grunderna för många läror som Jehovas vittnen fortfarande tror på, till exempel att Jesu ankomst inte behöver innebära att man kan se Jesus, utan att det betyder en osynlig närvaro. Man finner också att uttrycket ”en tid, tider och en halv tid” avser 1.260 dagar. Detta används fortfarande inom Jehovas vittnen för att beräkna fram året 1914.
Man menade också att när det gått 6.000 år från Adams skapelse så skulle Jesus komma tillbaka. I den här boken menade man att de 6.000 åren gått ut 1874 och att Jesus sedan dess regerat från himmelen. 
Tanken om att något skulle hända 6.000 år efter Adams skapelse togs upp av Jehovas vittnen igen under 1960-talet och låg som grund för dunderfiaskot kring årtalet 1975.

År 1878: De heliga skall ryckas upp till himmelen 

I boken sägs att Jesus blev kung i himmelen 1874, och att en skördeperiod på 40 år skulle sträcka sig fram till 1914 då nationerna skulle krossas. 
Tiden mellan 1874 och 1914 skulle dock saker och ting hända som man nu började skriva om. Redan 1878 förväntade man sig att ”de heliga” skulle uppryckas till himmelen, men inget hände och den första krisen började inom den lilla gruppen. Schismer ledde till att gruppen splittrades och Russel grundade ”Watchtower Bible and Tract sociaty of Pennsylvania” som 1879 började ge ut tidskriften ”Zions Watchtower”. Från denna tid kom Russel att självständigt leda sällskapet Vakttornet.

År 1881: De heliga skall förhärligas

I denna nya tidskrift förutsäger Russel att 1881 skall dörren till de 144.000 stängas och att ”de heliga” kommer att förhärligas. De skulle fortfarande synas bland människor, men vara som materialiserade andar. Alla skulle se att dessa personer har blivit förändrade. 
När inget hände gjorde man en justering: efter år 1881 skulle alla av ”de heliga” som dör att omedelbart uppväckas till ett himmelskt liv.
 Dessa läror finns fortfarande kvar inom Jehovas vittnen, men åren har flyttats fram. Antalet då de 
144 000 skulle vara fulltaliga flyttades fram till 1935, för att år 2010 tas bort helt.
 Årtalet 1881 flyttades fram till 1918 och från det året skulle ”de heliga” inte sova i döden utan omedelbart uppstå till ett himmelskt liv.

År 1888: Ett stort krig skall bryta ut i Europa
Jehovas vittnen vill framhålla tiden före 1914 som en fridfull tid. En tid då lugn och säkerhet rådde. Detta är inte sant – Europas nationer hade en intensiv upprustning, och de flesta förstod att det måste komma en urladdning. Tyskland upprustade sin flotta och England såg med oro på detta. 
Även Russel förstod detta och trodde att det stora kriget skulle bryta ut 1888. Han skriver i Zions Watchtower febr. 1887 sid 2: ”Allt detta pekar på att ett krig kommer att bryta ut nästa sommar, som kommer att inbegripa varje nation i Europa.” 
1888 kom och gick och inget hände.

År 1905: Ett stort krig skall bryta ut i Europa
I Vakttornet för 15 januari 1892 gör Russel snarare en spekulation än en profetia. Han tolkar troligtvis den allmänna opinionen om att upprustningarna i Europa skulle sluta i ett stort krig. Han skriver: 
”..dagstidningarna, veckotidningarna, månadstidskrifterna, både religiösa och världsliga, dryftar ständigt krigsutsikterna i Europa. De noterar de olika nationernas missnöjesyttringar och förutsäger att krig oundvikligen måste komma en dag, som inte ligger allt för långt borta, och det kan börja när som helst mellan stormakterna, och att det slutligen kommer att inbegripa dem alla…”
 Tydligen var det många som insåg att Europa före 1914 var en krutdurk, för längre fram i samma artikel skriver Russel: 
”..det allmer mörknade krigsmolnet skall rämna med all sin förintande våldsamhet. Denna kulmen förväntar vi dock inte förrän omkring 1905”. 
1905 kom och gick och inget hände.

År 1910: Nytt år då ”de heliga” skulle ryckas upp

I boken ”Studier i skriften” band 3 på sidan 364 sägs det
”..this date, 1910, indicated by the Pyramid…we may well accept as correct the testimony of the Great Pyramid, that the last member of the ‘body’ of Christ will have been tested and accepted and will have passed beyond the veil before the close of 1910 A.D.” 
1910 kom och gick men inget hände.

Jo, en sak hände faktiskt. När man gjorde ett nytryck av denna bok togs dessa stycken som handlade om 1910 bort. Så om du skulle få tag i en senare upplaga av denna bok, så kommer du inte att hitta detta.
 Det kanske skall förklaras att på den tiden trodde Vakttornet att den stora Cheopspyramiden i Egypten var byggd av Abraham och att man genom att mäta upp vissa sträckor på pyramiden kunna beräkna när olika saker skulle inträffa. Även årtalet 1914 skulle bekräftas av Cheopspyramiden. Denna lära fanns kvar inom Jehovas vittnen fram till 1928.

De första profetiorna
Åren 1878, 1881, 1905 och 1910 kom och gick och inget av det man förutsagt hände. Förutsägelserna om ett Europeiskt storkrig som skulle bryta ut först 1888 och sedan 1905 inträffade inte. Nu vill inte Jehovas vittnen kännas vid dessa årtal och man nämner dem knappast i sin litteratur. 
Det första årtalet som även dagens Jehovas vittnen använder sig av är förutsägelserna om 1914. Detta årtal är av största betydelse för Jehovas vittnen och man menar att man långt i förväg hade predikat om vad som skulle komma det året. 
Låt oss nu undersöka om detta påstående är sant.

Förutsägelserna om 1914
Jag minns själv, från när jag var ett Jehovas vittne, att man talade mycket om hur sällskapet hade förutsagt det som hände 1914. Man hade förutsagt att det året så skulle nation resa sig mot nation och att därefter skulle det komma en tid av nöd över jorden, då alla de ”tecken” som finns i Matteus 24 kapitel skulle visa sig. 
Jag undrade över varför det aldrig fanns några citat från litteraturen före 1914 som visade att man förutsagt allt detta. 
Efter att jag lämnat vittnena började jag gräva i litteraturen före 1914, och nu förstod jag varför man aldrig hittade några citat som visade att de förutsagt det som skulle ske 1914. Det fanns helt enkelt inga!
 Däremot hade de förutsagt att det skulle hända en hel del andra saker 1914. Låt oss se på vad man i själva verket hade förutsagt. 
En detaljerad förteckning över vad som skall inträffa finns i boken ”Studier i Skriften” del 2, 1889, på sidan 74

sju punkterna

Vi ser att det är sju saker som skall inträffa:
1. Guds Rike skall uppnå full världsomfattande kontroll och grundas fast på ruinerna av denna världens institutioner.
2. Kristus skall ta makten och krossa nationerna.
3. Den siste medlemmen av de smorda skall tas upp till himmelen.
4. Jerusalem skall åter bli en viktig stad.
5. Judarna skall vända sig till Kristus.
6. Nöden och svårigheterna på jorden skall nå sin kulmen i en världsvid anarki och människorna skall erkänna Guds Rike.
7. Före detta datum så skall Guds Rike fullständigt ha krossat nationernas makt.

I samma bok på sidorna 98 och 99 sägs det: 
”..within the coming twenty-six years all present governments will be overthrown and dissolved.. the full establishment of the Kingdom of God, will be accomplished by the end of A.D.1914.”

Sju saker förutsades, men inte en enda av dem inträffade.

Liknande texter återkom ofta i litteraturen. Alla talade om att ändens tid hade börjat 1874, att de skulle sluta 1914, och att jordens nationer skulle krossas då. Här finns ett par andra exempel:

1914 -studier i skriften

I Zions Watch Tower 15 Juli 1894 sägs det: 
”We see no reason to changing the figures- nor could we change them if we would. They are, we belive, God´s dates, not ours. But bear in mind that the end of 1914 is not the date for the beginning, but for the end of the time of trouble.

Översättning: “Vi ser inte någon anledning till att ändra dessa siffror – även om vi ville så kan vi inte ändra dem. De är, som vi tror, Guds dateringar, inte våra. Men kom ihåg att slutet av 1914 är inte något datum för någon begynnelse, utan för slutet på tiden av svårigheter.”

Någon generation efter de ouppfyllda profetiorna kring 1914 började man istället lära ut att 1914 var början på svårigheterna – tvärtemot vad man sagt innan 1914.

Tidiga försök att dölja den felaktiga profetian

Resultatet av de felaktiga profetiorna innebar att många personer lämnade rörelsen, och man hamnade i en kris. Nu började man försöka dölja sina misstag, och nästan allt man skrivit om 1914 började nu revideras i de nya upplagorna av sällskapets böcker. Här är ett exempel på detta:

Studier i skriften 1913 års upplaga sid. 228
”That the deliverance of the saints must take place some time before 1914 is manifest…Just how long time before 1914 the last living member of the body of Christ will be glorified, we are not directly informed.”
Översättning: “Att befriandet av de heliga måste inträffa någon tid före 1914 är tydligt… Hur lång tid före 1914, som den siste medlemmen av Kristi kropp skall förhärligas har vi inte blivit direkt informerade om.”

Denna bok kom ut i en ny utgåva 1923. Nu lyder texten så här:
”That the deliverance of the saints must take place very soon after 1914… Just how long time after 1914 the last living member of the body of Christ will be glorified, we are not directly informed.”
Översättning: “Att befriandet av de heliga måste inträffa mycket kort tid efter 1914 är … Hur lång tid efter 1914, som den siste medlemmen av Kristi kropp skall förhärligas har vi inte blivit direkt informerade om.”

Cheops pyramid börjar växa
Under den här tiden trodde sällskapet att den stora pyramiden innehöll ett budskap som visade fram emot vissa år. Så här skrev man i Studier i Skriften band 3, sid 228 i 1913 års utgåva:

”Then measuring…we find it to be 3 416 inches, symbolizing 3 416 years from the above date B.C 1542. This calculation shows A.D. 1874 as marking the beginning of the period of trouble…..Thus the Pyramid witness that the close of 1874 was the chronological beginning of the times of trouble..”

Översättning: “Efter mätningen….så fann vi att 3 416 tum, motsvarar 3 416 år från det ovan angivna årtalet 1542 f.kr. Denna beräkning visar att 1874 markerar begynnelsen på perioden av nöd… Så Pyramiden vittnar om att vid slutet av 1874 var den kronologiska början på tiden av nöd.”

I samma bok, men i 1923 år utgåva står det
”Then measuring…we find it to be 3 457 inches, symbolizing 3 457 years from the above date B.C 1542. This calculation shows A.D. 1915 as marking the beginning of the period of trouble…..Thus the Pyramid witness that the close of 1914 was the chronological beginning of the times of trouble..”

Översättning: “Efter mätningen….så fann vi att 3 457 tum, motsvarar 3 576 år från det ovan angivna årtalet 1542 f.kr. Denna beräkning visar att 1915 markerar begynnelsen på perioden av nöd… Så Pyramiden vittnar om att vid slutet av 1914 var den kronologiska början på tiden av nöd.”

Av någon anledning hade Cheops pyramid blivit en meter längre.

Hur man hanterade krisen 1914 – och ett nytt årtal dyker upp: 1918
1914 startade ett stort krig och man förväntade sig att detta skulle övergå i Harmagedonstriden. I Vakttornet för 1 april 1915 skriver man på sidan 5659:

”The battle of Armageddon, to which this war is leading….will signify the complete and everlasting overthrow of the wrong and the establishment of Messiah´s righteous Kingdom.”

Översättning: ”Slaget vid Harmagedon, som detta krig kommer att leda till…. kommer att kännetecknas av det absoluta och eviga störtande av de ofullkomliga och upprättandet av Messias rättfärdiga Rike.”

I boken ”Studier i skriften” band 7 sid 404 sägs det:

”It is the day of Vengeance, which began in the world war 1914 and which will break like a furios morning storm in 1918.”

Översättning “Det är dagen av Hämnd, som började med världskriget 1914, och som kommer att bryta ut som en våldsam storm om morgonen under 1918.”

Russel dog i oktober 1916 och följande år kom en ny bok ut som hette ”Pastors Russels predikningar”. Där har man flyttat fram stridens början från 1874 till 1914, men man vidhåller att det stora kriget skulle utmynna i Harmagedon. 

Boken översattes till svenska 1919 och då var första världskriget redan till ända, men Harmagedon hade inte kommit.

En kort tid för självrannsakan

Det stod uppenbart för alla att förutsägelserna som man haft om 1914 hade slagit helt fel. Resultatet blev att antalet medlemmar sjönk. När boken ”Ljus” kom ut 1930 erkände man öppet att allt tal om 1914 var ett misslyckande. På sidan 206 skriver man: 
”Allt Herrens folk blickade hän mot 1914 med glada förväntningar. När tiden kom och gick förbi, blev det mycket missräkning, harm och sorg, och Herrens ord fick lida stor smälek. De blevo särskilt förlöjligade av prästerskapet och dess förbundna och utpekade med hån, eftersom de sagt så mycket om 1914 och vad som skulle inträffa och deras ‘profetior’ inte hade gått i uppfyllelse.” 

De flesta som levde 1930 hade själva upplevt 1914 och visste vad man sagt skulle inträffa.

Misslyckandet börjar vändas till uppfyllelse – 1959
Trettio år senare var flertalet som levde för 1914 borta, och nu kunde man börja revidera historian kring vad man sagt om årtalet.

 Boken ”Jehowah´s Witnesses in the devine purpose”  utkom 1959, men översattes aldrig till svenska. På sidan 31 gör man ett häpnadsväckande påstående angående Russels profetior om 1914:

”although this was decades before the first word war, it was surprising how accurate the events that finally took place were actually foreseen”

Översättning: “fastän det var årtionden före det första världskriget, så var det förvånansvärt hur exakt händelserna som till slut inträffade hade förutsetts”

Ingen som läst förutsägelserna om vad som skulle inträffa 1914 skulle kunna hålla med om att det var “förvånansvärt hur exakt händelserna som till slut inträffade hade förutsetts”.  De som hade läst dessa profetior visste att allt hade varit ett stort misslyckande.

Lite längre fram i samma bok, sid 52, så kommer man med ett nytt falskt påstående:

”…. Pastor Russel was not too certain as to exactly what would take place in 1914…there is no doubts that many throughout this period were overzealous in their statement as to what could be expected. Some read into the Watch Tower statements that never intended.”

Översättning: “…Pastor Russel var inte helt säker på vad som exakt skulle inträffa 1914… det finns inget tvivel om att många under denna period var övernitiska I sina uttalanden om vad som kunde förväntas. Några läste in i Vakttornet utsagor som aldrig avsetts.”

Det är mycket möjligt att det fanns privatpersoner som gjorde än mer felaktiga uttanden, men det räcker med de som Russel skrev ner i Vakttornet. 

När man betraktar det som sägs i denna bok finns två möjligheter: antingen har de som skrivit denna bok aldrig läst Russels skrifter, eller så försöker de medvetet föra sina läsare bakom ljuset.

Misslyckandet börjar vändas till uppfyllelse – 1971
1971 hade det gått två genarationer och nästan alla som upplevde Sällskapets falska profetior var nu borta. Det var dags att göra om ett misslyckande till succé. 
I Vakttornet för 15 december 1971 menar Vakttornet att man förutsagt första världskriget och det som skulle följa på det. På sidan 563 säger man:
“6 Det kritiska året 1914 kom och med det första världskriget, den mest vitt omfattande omvälvning i historien fram till den tiden. Det förde med sig blodbad, hungersnöd, farsoter och störtade regeringar i en omfattning som man tidigare inte sett. Världen hade inte förväntat sådana fruktansvärda händelser som nu ägde rum. Men Jehovas vittnen hade verkligen förväntat sådana ting, och andra medgav att de hade gjort det. Den 30 augusti 1914 hette det i New York World: ”Det fruktansvärda krigsutbrottet i Europa har uppfyllt en märklig profetia. Under det senast förflutna kvartsseklet har medlemmarna av ’Internationella Bibelstudiesällskapet’, … genom predikanter och genom pressen, hållit på med att förkunna för världen att vredens dag, som bibeln profeterar om, skulle randas år 1914. ’Ge akt på 1914!’ har varit det maningsrop som höjts av … evangelisterna.”

7 Hur kunde Jehovas vittnen så långt i förväg ha känt till det som inte ens världens ledande män kände till? Endast genom att Guds heliga ande gjorde sådana profetiska sanningar kända för dem. Det är sant att somliga i vår tid påstår att dessa händelser inte var så svåra att förutsäga, eftersom mänskligheten länge har känt till svårigheter av olika slag. Men om dessa händelser inte var svåra att förutsäga, hur kommer det sig då att politikerna, de religiösa ledarna och de ekonomiska experterna inte gjorde det? Varför sade de raka motsatsen till folket? Och varför förföljde de Jehovas vittnen för att dessa sade sådant som man senare såg vara sanningen?”

Nu måste man ställa sig två frågor. Var det sant att världen inte hade förväntat sig ett krigsutbrott, samt vad var det egentligen Vakttornet hade sagt skulle hända 1914? 
För det första är det inte sant att världen inte hade förväntat sig ett krigsutbrott. Europas nationer hade en intensiv upprustning, och de flesta förstod att det måste komma en urladdning. I ovanstående stycke kunde vi även se att Russel själv trodde att det skulle ske ett stort krigsutbrott i Europa. Det var många som insåg att Europa före 1914 var en krutdurk.
 Men man menar alltså att de kunde förutse dessa ting ”endast genom att Guds heliga ande gjorde sådana profetiska sanningar kända för dem.” 
I Vakttornet från 1971 finns det inte ett enda citat från någon av Vakttornets böcker före 1914,  som skulle bevisa att man hade förutsagt någonting om vad som skulle hända då.

Man citerar en artikel i New York Word, men man visar aldrig artikeln i sin helhet. Enligt Carl-Olof Jonsson skrevs för övrigt artikeln troligen av ett par medarbetare till Russel. 1974 publiceras bilden från New York Word, så här såg den ut enligt Vakttornet.

22 april 1974

Om ni ser på bilden så kan ni lägga märke till att den övre kanten av artikeln är bortriven. Man har alltså retuscherat bilden.  Så här såg artikeln ut utan retuschering.

Texten ”END OF ALL KINGDOM IN 1914” är borttagen. Man ville inte visa att det man profeterat om 1914 var att alla nationer skulle försvinna 1914.

Vi kan se att Vakttornet aldrig har förutsagt att 1914 skulle vara inledningen på en generation av nöd och svårigheter, utan man menade att det året så skulle slutet för denna världen komma.

 Därav att Vakttornet aldrig har några citat som är skrivna före 1914, som visar vad man profeterade om det året.

Roger Carlsson – 3/3 2013

Läs mer