Manipulation inom slutna religiösa samfund

Människans psyke är öppet för influenser och vi blir influerade varje dag, vare sig vi vill det eller inte, av andra människor, litteratur, TV, musik eller reklam. Detta är mekanismer som kan utnyttjas av den som vet hur de fungerar. Sådana manipulationstekniker använder sig bland annat försäljare av men det förekommer även inom slutna religiösa samfund. Den här artikeln kommer att påvisa hur sådana samfund använder sig av dessa tekniker för att tränga sig in i sina medlemmar eller kommande sådana. Artikeln är förändrad för att ge insyn i hur samfunden rent konkret kan fungera, det finns många mer faktorer som bör tas hänsyn till men denna artikel vill snarare ge en enkel inblick.

När en människa ska kontrolleras så är det bra om personen har så få val som möjligt, då det är lättare att påverka utgången. Men det är viktigt att personen känner att han i själva verket har fullständigt kontroll över valet. Vilka val har då generellt sett en medlem i ett slutet samfund?

 • 1. Vara kvar i samfundet och skörda Guds välsignelser.
 • 2. Lämna samfundet och skörda Guds straff.

Varje medlem har självklart ett val, men är det verkligen så? De två vägarna är egentligen ett inlindat hot, då samfundet lär att en troendes tvivel är ett svek mot Gud, och att svika Gud är förenat med döden. Den enskilde ser det inte på det här sättet, eftersom organisationen faktiskt har bistått med ett val – livet i Gud eller döden utanför Guds gemenskap. Det är i detta tvivel som församlingen kommer in och manar på individen att göra mer för Gud, att inte bli en tvivlare, att göra sitt bästa för gruppen och dess gemenskap i Gud. Dessa påmaningar resulterar oftast i att individen anstränger sig hårdare för att inte svika sin herre och därmed möta döden. Loredana Vitiello, före detta medlem i ett slutet religiöst samfund håller med om detta. Hennes dåliga samvete var för henne en drivkraft att göra än mer för att bli förlåten av Gud.

Att strypa tillgången till information och att ange hur personen ska se på den information som tillhandahålls är av stor vikt. För om individen plockar åt sig fakta från andra källor så är det inte lika lätt att kontrollera denne, i synnerhet om informationen kommer från källor av annan åsikt. Ett exempel på detta kan vara att hindra medlemmar att studera på högre nivåer och istället få dem att se till t.ex. bibeln eller annan litteratur handplockad av samfundet. Hur kan man då få en person att ta till sig informationen som tillhandahålls? Ett knep som försäljare använder sig av när de vill sälja en specifik produkt är att ge konsumenten ett överdrivet stort utbud, så stor att konsumenten inte vet vad den ska välja. Då frågar konsumenten försäljaren om råd som plockar ut de produkter den vill sälja. Chansen att konsumenten väljer någon annan produkt är vid det här laget är tämligen liten. Vissa samfund använder en liknande metod. Till exempel när de argumenterar emot evolutionsteorin så kan vissa använda argument gällande universums komplexhet, detaljrikedom och människans litenhet. Detta kan få individen att känna sig liten och det är då svaret ”det är inte logiskt att detta skulle ha kommit till av en slump” kommer. Vare sig det är slump eller inte, så använder man människans känsla för litenhet för att ge svaret

En annan teknik som försäljare använder sig av är visualiseringstekniken. För att göra det svårare för en konsument att inte köpa en produkt, så gäller det att få konsumenten emotionellt bunden till denna. Detta uppnås genom att få konsumenten att visualisera sig själv med produkten i framtiden. Samma teknik används av vissa samfund i synnerhet när det gäller att få medlemmen att göra jobbiga uppoffringar. ”Ja, det är jobbigt att inte få ge uttryck för sin sexualitet men Gud ser dina uppoffringar och kommer att belöna dig i framtiden. Tänk dig själv när du är i himmelen/paradiset, då kommer du inte att ångra dig. Vad tror du att du kommer att göra då?” Denna manipulationsteknik uppmuntras i vissa samfund till att användas på varandra. Detta bidrar också till en försvarsmekanism som kallas för eskapism. När en troende genomgår jobbiga tider så som vid uppoffring, så kan de trycka undan det jobbiga genom att tänka på tiden som komma skall. Men att få personen att genomgå dessa prövningar är lättare om samfundet använder sig av vuxendop. För människan har en tendens att genomföra projekt med större säkerhet, vare sig de egentligen vill det eller ej, om de har lovat att göra det. Om en vuxen man överlämnar sig till Gud och lovar att göra hans vilja, så kommer han vara mer dedikerad till Guds vilja än en man som inte har lovat något men som också tror. Dopet får därmed en funktion i och med att den troende blir mer låst till organisationen då han nu är förpliktigad. Dessutom, desto fler som är övertygade – desto fler övertygas. Därför hänvisar man gärna till hur många man är, för ”så många kan inte ha fel”.

 

Olika personlighetstyper

Dr Mike Clayton, författare till boken Brilliant Influence som behandlar manipulationstekniker inom affärsvärlden, har delat in människor i personlighetstyper som han anser vara återkommande och beskrivit hur dessa kan manipuleras. Dessa personlighetstyper går igen i alla sammanhang, även inom slutna religiösa samfund. Därför kommer här nedan en kort sammanfattning av vad personlighetstyperna innebär och hur dessa kan manipuleras i ett slutet religiöst samfund. Personlighetstyperna kallar han för:

 • – Följandemänniskor
 • – Idémänniskor
 • – Analytiska människor
 • – Initiativmänniskor
 • – Kontrollerande människor

Följandemänniskor menar Dr Clayton behöver ett föredöme, någon form av vägledning eller statistik som visar på vad människor i allmänhet tycker. Tre sätt att övertyga en följandemänniska är att betona bevis, berätta om kända personer som delar denna åsikt och ge tydliga direktiv beträffande hur saker och ting fungerar, alltså vara en tydlig ledargestalt. Ett sätt att betona bevis kan exempelvis vara att samfundet framhäver tungomålstalande. Andra kan hänvisa till sina tolkningar av bibeln som fläckfria, vilket framgångar i det ökande medlemsantal de vunnit till följd av detta. Kända personer behöver inte ens alltid vara medlemmar för att man ska använda sig av dem för att stärka tron, ibland räcker det med att den kända personen har gjort ett uttalande som faller i samfundets valör. Vad gäller de tydliga direktiven så uppmanas många gånger medlemmarna att vända sig till ledarna i församlingen för att få hjälp och vägledning.

Idémänniskor är människor som måste bli exalterade. Så länge de känner sig entusiastiska så kommer de att göra stora uppoffringar för sin tro. Detta görs enklast genom det sätt som nämnts tidigare, visualiserande och drömmande. Men det är inte bara genom samtal med andra medlemmar eller genom att drömma om framtiden som man entusiasmerar en idémänniska. Utan man kan även använda sig av hjälpmedel så som filmer, bilder, målningar och musik vilket samfunden ofta gör. Sådana medier tilltalar en idémänniska.

Analytiska människor är mer den vetenskapliga typen och låter sig inte gärna styras av sina känslor, utan tron måste vara underbyggd med vetenskapliga bevis. Detta kan göras genom att få samfundets träffar att kännas akademiska, få lärorna att kännas logiska och ha en stor detaljrikedom. Vissa samfund har bibelskolor och liknande istället för mässor. I dessa skolor analyserar man bibeln och bevis för att deras tro är sann. Bevis kan vara uttalande från forskningsvärlden eller historiska händelser som tyder på att profetior gått i uppfyllelse enligt den heliga skriften samfundet använder sig av. Loredana Vitiello, som nämnts tidigare, håller med om att i det samfund hon var medlem i var det mer en form av skola än något annat. ”Det fanns egentligen inga direkta ceremonier… Ibland kände jag mig väldigt obildad och jag hade stor respekt för ledarna i min församling… Våra möten kändes så akademiska men känslosamma på samma gång, men hur akademiska de verkligen var är ju en annan fråga.” Vissa religioner har till och med uppslagsverk där medlemmarna kan slå upp detaljer för att kunna stilla sin nyfikenhet.

Initiativmänniskor är människor som lägger stort värde i sin egna livsvisdom och det är viktigt att deras visdom inte ifrågasätts. Men de är likväl intresserade av andras erfarenheter. Så en sådan person kan manipuleras genom att denne får del av andras erfarenheter och genom att sen få egna erfarenheter som den får dela med sig av. Det är inte alls ovanligt bland slutna samfund att medlemmar blir intervjuade om livet före och efter sitt medlemskap. Här betonar de ofta hur mycket bättre deras liv har blivit efter sitt dop. Vissa delar också med sig av detta genom medier så som litteratur och internet. När väl initiativmänniskan har fått erfarenhet av religionen, uppmuntras han att dela med sig av de upplevelser han har fått. Detta kan han kanske göra vid en träff med samfundet eller genom att personligen till en annan medlem.

Kontrollerande människor måste känna att de har kontroll och gillar inte att influeras av andra. De vill helst komma på idéer och slutsatser själva. Detta gör att dessa kan vara svåra att värva men väl inne så kommer de att försöka få en ledande roll och har de väl fått det så kommer de att trivas. Därför är det viktigt att de kan se att de ”snart” kommer att få positionen de traktar efter. Varför är det så viktigt att låta dem kontrollera? Ett svar kan vara att om de kontrollerar så kan de kontrollera sina rädslor. Det är därför de gillar raka, hårda och konkreta svar för då finns det inga oklarheter.

 

Hur manipulerar man en icketroende?

Frågor som många får som har gått med i ett slutet religiöst samfund är: Varför gick du med? Hur kunde de få med dig? Det är inte utan anledning att många av dessa samfund växer världsvitt. Men hur går man då till väga? Det första och kanske mest fundamentala är att religionen är exklusiv och unik. Människor tenderar till att dra sig till det som är exklusivt. Finns det någon form av begränsning som en tidsfrist (exempelvis att slutet är nära) eller att alla inte kan få vara med, så gör detta också att personen kommer att vara mer intresserad av ett medlemskap. Därav vikten av att medlemskapet förtjänas så som genom ett kunskapstest. En annan taktik som används i vissa samfund är att inte säga emot den icke-troendes åsikt, utan tvärt om hålla med denne. Detta gör att personen känner att dessa två, som samtalar, har ett samband emellan varandra. Ett konkret exempel kan vara om en person säger att denne inte tror på Gud för att det finns så mycket ondska i världen, då skulle den troende helt enkelt kunna svara ”Jag förstår dig.” Detta gör att personen nu känner en samhörighet med den troende, vare sig han vill eller ej.

Hur får man då en ny att ändra tankesätt? Ett sätt är att få dem i handling. För om man till exempel får en person att göra något som är förknippat med tron, så kommer denne mer att förknippa sig med samfundet. Personens självbild har helt enkelt förändrats vilket kan vara en förklaring till varför barn kan bli så djupt rotade. Om personen ändå inte riktigt vill ge med sig så kan det bästa sättet vara att få personen att känna, antingen rädsla eller glädje. Glädje kan vara att man känner församlingsgemenskapen, det trevliga bemötandet eller den härliga andan i församlingen. Men rädsla fungerar också genom att påvisa problemen i världen eller något annat som kan skrämma upp individen. Det gör att denne inte tänker fullt lika förnuftigt längre och är därmed mer mottaglig för manipulation.

Människans behov går också att utnyttja. Kan personen känna att samfundet uppfyller en eller flera av dessa behov, så kommer denne att vara mer öppen. Här följer en lista på behov och hur ett samfund kan uppfylla dessa.

 • – Behovet av att överleva för dagen – Gud kommer att se till att du har mat för dagen, han överger dig inte, han lämnar dig inte och församlingen bistår dig.
 • – Behovet av stimulans – Att vara aktiv inom samfundet och göra Guds verk stimulerar dig.
 • – Behovet av social stimulans – I församlingen får du vänner.
 • – Behovet av respekt och auktoritet – Du kan få en ledande roll inom församlingen.
 • – Behovet av att känna framgång – Att predika för någon och berätta om din tro och sedan berätta detta för andra i församlingen som uppmuntrar dig att fortsätta ditt fina arbete.
 • – Behovet av frihet – ”Sanningen skall göra er fria”, kommer du med i församlingen så kommer du att vara fri från falska läror och fri från Djävulens värld.
 • – Behovet av att växa – Du kan växa i din tro och få mer privilegier inom församlingen.
 • – Behovet av att bidra – Hjälp någon i din församling, understöd församlingen med ekonomiska bidrag, städa församlingens lokal, hjälp till vid församlingens möten eller hjälp någon att bli troende.

En människa som inte har dessa behov uppfyllda innan denne blir medlem kommer säkert blir överväldigad av hur meningsfullt livet plötsligt blev efter medlemskapet.

En del av det som nämnts i denna artikel uppfylls också i ett hälsosamt samfund. Därmed behöver det inte nödvändigtvis vara av ondo, för i denna artikel har ordet manipulation som använts lika gärna kunna ha ersättas med ordet influens. Ett hälsosamt samfund, som försöker få en individ att må bättre men som har respekt för individens integritet och inte påtvingar denne att ändra sin karaktär, använder inte detta av ondo. Det är när det blir ett slutet religiöst samfund, eller sekt, som använder sig av dessa metoder som det kan bli destruktivt för individen.

 

Vera Lanängen – 8/12 2011

Har du åsikter angående artikeln? Maila mig här

Eller vill du vara med och debattera artikeln? Klicka här

 

För mer info:

Brilliant Influence – Mike Clayton

 

Läs mer