Bibeln och folkrätt

I en demokratisk stat ska medborgaren har friheten och rättigheten att tro vad denne vill. Detta är en mänsklig rättighet. Men tar religion hänsyn till mänskliga rättigheter? Svaret på den frågan är ganska enkel, det beror på vilket samfund saken gäller. Mer moderniserade samfund tar som oftast hänsyn till att de religiösa skrifterna, så som Bibeln, skrevs under en helt annan tid då andra förutsättningar rådde. Men det finns religiösa samfund som ser sina religiösa skrifter som högre stående än både grundlagar och folkrätt. Med andra ord skulle de i första hand följa vad som står i dessa skrifter före både lag och folkrätt. Därmed kan det vara av intresse att veta vad dessa religiösa skrifter säger utifrån ett folkrättsligt perspektiv. I denna artikel kommer Bibeln att belysas.

FN:s mänskliga rättigheterna inleds i Artikel 1 med att klargöra människors lika värde, detta gäller så väl kön som ålder. Men Bibeln väljer inte att se det så. Något som tydligt framgår i Bibeln är att kvinnan är underställd mannen, bland annat säger Bibeln att:

”Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud” (1 Kor 11:3).

Kvinnans huvud är alltså enligt Bibeln mannen, en tydlig förklaring av maktordning. Men Bibeln går ännu längre än så. Vidare i samma bibelbok förklaras det:

”33Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom överallt i de heligas församlingar 34skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna: de har inte lov att tala utan skall underordna sig, som också lagen säger.” (1 Kor 14: 33, 34)

Kvinnan skall tiga och underordna sig mannen. Någonting som är oacceptabelt om man tror på människans lika värde.

Ingen ska heller enligt FN diskrimineras på grund utav etnicitet. Josua var en av Israels ledare som är känd för att ha lett Isarel i krig där de bland annat belägrade Jeriko. Ett av de folk som Josua ämnade föra krig emot var givoniterna. Detta folk insåg att de skulle få svårt att vinna ett sådant krig och valde därför att lura israeliterna att de var ett folk från ett fjärran land. Detta för att på så sätt kunna sluta ett fredsförbund med israeliterna, som de annars inte skulle ha gjort. När Josua sedan fick reda på att de blivit lurade ville många israeliter ändå erövra givoniternas land trots fredsförbundet. Men Josua valde att hantera situationen på följande vis:

”26Josua gjorde så med dem: han räddade dem från israeliterna, och de dödade dem inte. 27Men samma dag bestämde han att de skulle hugga ved och bära vatten åt menigheten och till Herrens altare, och så gör de än i dag, på den plats som Herren har utvalt.”

De blev en form utav slavar. Detta var ett straff som följde med givoniterna generationer igenom eftersom de gjorde det ”än i dag”. Med andra ord fick givoniternas kommande generationer samma diskriminering på grund utav deras etnicitet.

Enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna framgår i den andra avdelningen att människor inte ska diskrimineras på grund utav bland annat sexuell läggning. En rättighet som kan ses som självklar i ett demokratiskt samhälle, men i ett samfund som baserar sina åsikter på Bibeln är det inte fullt så självklart. För i 1 Kor 6:9 sägs det:

”9Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Inga otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar eller män som ligger med andra män, 10inga som är tjuvaktiga eller själviska, inga drinkare, ovettiga och utsugare – ingen sådan får ärva Guds rike.”

Män som ligger med män jämställs i Bibeln med tjuvar och utsugare, vilka inte ska ärva Guds kungarike. För att tala klarspråk så skall Gud tillintetgöra alla dessa på Guds domedag. Med andra ord är det belagt med ett form av dödsstraff.

Men det är inte bara homosexuella som enligt Bibeln hindras från att utöva kärlek fritt. I artikel 16 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna sägs det:

”Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning med avseende på ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj.”

Människan har alltså rätt att utan religionens påverkan fritt få välja sin partner som denne vill leva med. Bibeln har en annan syn på saken:

”2När Herren, din Gud, överlämnar dem åt dig och du besegrar dem skall du viga dem åt förintelse. Du får inte sluta förbund med dem eller visa skonsamhet mot dem. 3Du får inte heller knyta släktband med dem, inte ge dina döttrar åt deras söner eller ta deras döttrar åt dina söner. 4De kunde ju förleda dina barn till att avfalla från mig och tjäna andra gudar, så att Herrens vrede flammar upp och han genast utplånar dig. 5Nej, så skall ni göra med dem: riv ner deras altaren, krossa deras stenstoder, hugg sönder deras asherapålar och bränn deras gudabilder.” (5 Mos 7:4)

Här förbjöds Israeliterna att ”knyta släktband” med ett, enligt Israeliterna, hedniskt folk. Dessutom uppmuntrade Gud till att förstöra denna kulturs religion. Enligt artikel 26 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna sägs det gällande utbildning att

”Utbildningen skall också främja förståelse,tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper …”.

En fråga som är värd att ställa är hur en religiös friskola som har en Biblisk grund ställer sig i synen gällande andra religioner? Lär friskolorna ut alla religioner är att betrakta som lika? Detta är en viktig fråga med tanke på att barn har rätt utvecklas fritt, så väl socialt som andligt och enligt ovan nämnda bibliska citat, så fick inte barnen tillbe andra Gudar. Någonting som också belyses i 1 Kungaboken 9: 6-7 :

”6Men om ni och era barn vänder er bort från mig och inte följer de befallningar och bud som jag förelagt er utan börjar dyrka andra gudar och faller ner för dem, 7då skall jag utrota israeliterna från den mark jag gav dem …”

Även krig har sina lagar. Enligt Nürnbergprocessens domstolsstadga framgår hur civilbefolkning ska behandlas i händelse av krig. Att misshandla eller döda civilbefolkning är att betrakta som krigsförbrytelse. Bibelns Gud uppmanade dock till:

”2Så säger Herren Sebaot (översatt: Härskarornas herre, alltså Gud): Jag har inte glömt vad amalekiterna gjorde mot Israels folk, då de angrep dem på deras vandring från Egypten. 3Dra nu ut och krossa amalekiterna och vig dem åt förintelse med allt som tillhör dem. Skona ingen utan döda alla, både män och kvinnor, barn och spädbarn, oxar och får, kameler och åsnor.” (1 Sam 15: 2-3)

Gud inkluderade barn och civila i krigsföringen. Ett allvarligt krigsbrott med vår tids moral, vilket kan få katastrofala följder när religion blir inblandat i konflikter.

Vare sig ett samfund följer Bibeln i ovan nämnda exempel eller ej så är det ganska tydligt att Bibelns syn på moral skiljer sig från folkrätt. Konservativa samfund som exempelvis har Bibeln som grund för sin tro delar därmed inte synen på de mänskliga rättigheterna. Medlemmar uppmuntras av sina samfund att bryta de mänskliga rättigheterna gentemot varandra eftersom Guds lag står över människors. Ämnet blir än mer angeläget med tanke på att barn växer upp i dessa samfund. Barnen blir lärda att exempelvis homosexualitet är en synd som skall bestraffas med döden på Guds domedag och att kvinnan skall vara underställd mannen i maktordningen. Människan har en rättighet att tro vad helst denne vill, men människan borde också ha en skyldighet att låta andra göra detsamma utan sanktion på något vis. Idag straffas barn och ungdomar i konservativa samfund som står upp för de mänskliga rättigheterna bland annat genom att socialt utfrysas. Barn och ungdomar som egentligen borde uppmuntras. Religion ska ha som uppgift att föra människor samman, inte straffa, splittra och fördöma. Tyvärr är detta svårt för en religion som strikt följer Bibeln.

Vera Lanängen – 9/6 2013

Vill du vara med och debattera artikeln? Klicka här

Läs mer