Läs mer

International Cultic Studies Association’s (ICSA) internationella konferens 2015 kommer att hållas i Stockholm i samarbete med Hjälpkällan.

DATUM: 25-27 juni 2015

TEMA: Children in high-control groups / Barn i Sekter och slutna rörelser eller miljöer

Call for Papers – Children in high-control groups – ICSA 2015 – Deadline 1 nov

***

Läs mer

Den finska hjälporganisationen Stöd för religionens offer har gjort en undersökning som bygger på vittnesmål från 200 personer som har tillhört Jehovas vittnen, och enligt den så blir barn i religiösa samfund ofta kränkta då de växer upp i en isolerad miljö, tvingas knacka dörr och straffas då de inte följer församlingens strikta regler.

Piteåbon och forna Jehovas vittnesmedlemmen Sofia är idag nyutexaminerad jurist och ser fram emot karriären och livet med sin sambo. Hon ser tillbaka på sin barndom och konstaterar att hennes nioåriga jag hade blivit mäkta förvånad över vilka vägval hon gjorde i livet.

– Förvånad och besviken! tillägger hon och skrattar.

– Jag känner igen mycket som står i utredningen, både självupplevt och sånt jag hört från kamrater. Men som liten såg jag församlingen som enbart god så det där blev godtagbart för mig.Läs mer

Vilka hjälpbehov föreligger hos en individ som lämnar en destruktiv sekt?
C-uppsats i Psykologi, Mälardalens Högskola, HT2007
Av: Camilla Lundström & Anna Karin Persson
Handledare: Einar Jakobsson, Examinator: Jakob Eklund
Läs mer

Manipulativa sekter, vem ansluter sig? – En beskrivning och analys av omvändelsen ur ett psykologiskt perspektiv
C-uppsats av Therese Stjernström, Lunds Tekniska Universitet 2008:123
Psykologi, Institutionen för Arbetsvetenskap, Avdelningen för Teknisk Psykologi
Läs mer

C-uppsats Örebro Universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete, Socionomprogrammet HT2009
Författare: Katarina Djerf, Kristina Höök, Johanna Magnusson
Handledare: Pia Hellertz

Ämnet barn i sekter är bristfälligt belyst. För 12 år sedan gjordes en statlig utredning SOU 1998:113 I God tro men sedan dess har inte mycket hänt. Sekter tenderar att isolera sig från samhället vilket gör det svårt att komma åt barnen, både för insatser samt studier. Uppsatsens syfte är att belysa barns situation i sekter samt vilka svårigheter det kan medföra för barnen själva samt dem som ska hjälpa, framför allt socialtjänsten. Resultatet visade att barn i sekter utsätts för fysisk och psykisk misshandel samt sexuella övergrepp. Vidare visade resultatet att socialtjänsten sällan hjälper dessa barn. Resultaten analyserades utifrån anknytningsteorin, beteendeteori samt FN:s konvention om barnets rättigheter. Slutsatsen är att 31 av Barnkonventionens artiklar kränks när det gäller barn i sekter. Utifrån anknytningsteori och beteendeteori är de metoder som sekter använder för att kontrollera medlemmarna mycket skadliga för barn, vilket innebär att barn borde skyddas från dessa miljöer. Diskussionen måste lyftas och mer kunskap behövs bland socialarbetare för att hjälpa barn i sekter.
Läs mer

Att bli, att vara och att ha varit – Om ingångar och utgångar i Jehovas vittnen i Sverige. D-uppsats Av Pernilla Liedgren Dobronravoff, Lund Dissertations in Social Work 2007
Läs mer

Tryggare kan ingen vara – Fallstudier av individuell sårbarhet hos två unga vuxna som vuxit upp i och sedan lämnat Jehovas vittnen. Av: Helena Löfgren. Examensarbete Legitimationsgrundande utbildning i kognitiv beteendeterapi, Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi VT 2013. Handledare: Marina Taloyan, med.dr. Examinator: Claes Norring, docent, leg.psykolog Opponent: Gülay Kulbay
Läs mer

I en demokratisk stat ska medborgaren har friheten och rättigheten att tro vad denne vill. Detta är en mänsklig rättighet. Men tar religion hänsyn till mänskliga rättigheter? Svaret på den frågan är ganska enkel, det beror på vilket samfund saken gäller. Mer moderniserade samfund tar som oftast hänsyn till att de religiösa skrifterna, så som Bibeln, skrevs under en helt annan tid då andra förutsättningar rådde. Men det finns religiösa samfund som ser sina religiösa skrifter som högre stående än både grundlagar och folkrätt. Med andra ord skulle de i första hand följa vad som står i dessa skrifter före både lag och folkrätt. Därmed kan det vara av intresse att veta vad dessa religiösa skrifter säger utifrån ett folkrättsligt perspektiv. I denna artikel kommer Bibeln att belysas.

Läs mer

Underlaget till nedanstående genomgång av Vakttornets profetior har jag hämtat främst från James Pentons ”Apocalypse delayed” [1997]. James Penton är professor i religionshistoria och har forskat om Jehovas vittnens historia.
 Många citat och bilder är också hämtade från Carl-Olof Jonssons bok ”The Gentile times considered” [2004] samt hans broschyr ”Guds tider och stunder i Vakttornets förkunnelse”. 
Jag har dessutom själv grävt i den gamla litteraturen, och en del av citaten tror jag aldrig har varit publicerade i Sverige tidigare.
 Denna första artikel omfattar tiden 1878-1918, men jag kommer också att skriva en artikel som handlar om förutsägelser från den tiden fram till nu.

Läs mer

Den svenska staten har idag ett ansvar över de barn och ungdomar som växer upp inom Sveriges gränser. Detta regleras delvis i Socialtjänstlagen (SoL) och Familjebalken (FB) men främst i Lagen om vård av unga (LVU). I Socialtjänstlagen §1 står det att socialtjänsten ska ”i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om hänsynen till den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet.”

Läs mer

Slutna religiösa samfund manifesterar och proklamerar gärna med att de är den enda gruppen som innehar sanning. Jehovas vittnen brukar till och med säga att de ”lever i sanningen”. Alltså sanning i bestämd form singularis, det finns bara en och allt annat är motsatsen, lögn. Värdet av sanning är uppenbar, att veta vad som är sant är grundläggande för att kunna göra framsteg. Relativismen menar att allting är relativt och att som Sokrates uttryckte det; ”Det enda jag vet, är att jag ingenting vet.” Descartes förlitade sig inte på någonting och Bacon menade att vad vi bildar våra uppfattningar utifrån är våran art, härkomst och påverkan. Focault menade att när människan väl fötts in i ett tänkesätt så är det svårt, för att inte säga omöjligt, att tänka utanför denna box. I synnerhet om det finns människor som drar nytta av att individen tänker innanför boxen. Sanning är alltså inget självklart, men kan ett religiöst samfund ha sanningen? Svaret är otvetydigt ja, men bara kan. Ett religiöst samfund kan ha sanningen men att kunna ha och faktiskt ha är två helt olika saker.

Läs mer

När Sällskapet Vakttornet säger att vi lever i de ”sista dagarna” för den här världen grundar man det på Jesu profetia i Matteus 24:e kapitel. Förutom att man menar att profetian innehåller olika ”tecken” på att vi lever i den tiden pekar man på att det finns tidsfaktorer inbyggda i profetian som pekar på samma sak. För det första handlar det om begreppet ”hedningarnas tider” som man menar markerar början på ”de sista dagarna”,  vilket man förlägger till 1914, och för det andra handlar det om vad som sägs om ”denna generation”, vilket man menar ger ett hum om hur lång denna period kan bli, dess bortre gräns.

Läs mer

Operasångerskan och cellisten Pia-Karin Helsing, aktuell med den självbiografiska föreställningen Med små, små steg, minns uppväxten i Jehovas vittnen. Där finns erfarenheten av att som skolbarn hålla ständig vaksamhet på aktiviteter som, utifrån organisationens levnadsregler, riskerar att tippa tron i skammens dike.Läs mer

Här granskar vi Sällskapet Vakttornets policy när det gäller att utesluta medlemmar. Läs mer

Att bli osams med sina föräldrar är vanligt. Det är en naturlig del i den process det innebär att bli äldre. De flesta konflikter löser sig av bara farten, men andra måste man lära sig hantera. Det gäller naturligtvis både ungdomar och föräldrar. Det är alltid de vuxnas ansvar att se till att barnen har förutsättningar att växa upp och ta egna initiativ till den personliga utvecklingen. Det är ungdomarnas rättighet att fatta egna beslut om sitt liv.

Läs mer

Vad händer om man döper sig som ung och senare ångrar sig?Läs mer

Hur ser Jehovas vittnen på högre utbildning, och vad grundar man sin ståndpunkt på? Kommentarer till artikel ur Vakttornet.Läs mer

En socialsekreterare är ofta en av de första kontakterna med ”världen” då man har problem hemma. Särskilt om situationen känns så ohållbar att man vill flytta och behöver hjälp med ekonomin. Det kan kännas skrämmande att be om hjälp hos en myndighet. Men en socialsekreterare tar inte ställning i religiösa frågor. Deras uppgift är att  förmedla hjälp då ens eget sociala nätverk inte räcker till. Artikeln är baserad på en intervju gjord med Åse Lindbeck som arbetar som socialsekreterare i Stockholm. Hon är själv ett före detta vittne.

Läs mer

Leg. Psykolog Marianne Englund har skrivit en serie artiklar för Hjälpkällan, där hon reflekterar kring de psykologiska aspekterna av avhopp. Hon har även en tråd på vårt debattforum där man kan ställa frågor till henne. Här kan ni läsa hennes presentation. Artiklarna är länkade i slutet av detta inlägg.Läs mer

Susanne Rundström växte upp i Trosrörelsen. Den består av ett antal olika församlingar varav den mest kända är Livets Ord i Uppsala. Hon hade också nära släkt som var medlemmar i Jehovas vittnen. I den här artikeln gör hon en jämförelse av dessa utifrån sina erfarenheter.
Läs mer

I boken ”Liv – ett resultat av evolution eller skapelse?” utgiven av Jehovas vittnen försöker man bevisa att skapelseberättelsen i bibeln är bokstavligt sann och att evolutionsteorin inte stämmer. Hur ser en forskare på de argument som kommer fram i boken? Vi har bett en forskare på avdelningen för Evolution på UCSD (University of California, San Diego), Camilla Rang, att kommentera boken. Camilla är uppväxt som Jehovas vittne men lämnade rörelsen som 16-åring. Hon doktorerade i mikrobiologi och fortsatte som forskare i USA. Läs mer

Sällskapet Vakttornet har nyligen givit ut två tidskrifter med Livets uppkomst som huvudtema. Som evolutionär mikrobiolog skulle jag vilja ge lite kommentarer till dess innehåll och klargöra felaktiga och missvisande påståenden.  Läs mer

Fredagen den 24:e september var Noomi Lappalainen, projektledare, och Håkan Järvå, leg psykolog från Hjälpkällan inbjudna till Säpo i samband med den utredning kring våldsbejakande islamistisk extremism som Säpo fått i uppdrag av regeringen. Panelen bestod av en mängd personer som på olika sätt har anknytning till religiös extremism genom sin utbildning eller profession. Där fanns ett antal islamologer, forskare i religionshistoria, Exit, närpolisen bland många andra.

Läs mer

När Elin och jag var i tonåren hade vi en nästintill identisk syn på oss själva och omvärlden. Vi visste ganska många saker som våra lyckligt ovetande klasskamrater inte hade någon aning om. Som att vi tillhörde en skara av några få utvalda med en särskilt viktig uppgift här i världen.

Läs mer

Vi har tidigare uppmärksammat de stora likheter som finns mellan så kallade hederskulturer och sekter. Nu verkar fler ha fått upp ögonen. I de allra flesta fall sker inskränkningarna i ungdomars frihet utan våld, vilket gör att det blir svårt att avgöra vad som kan anses som tvång eller “olaga tvång” – någon man kan kan dömas för i svensk domstol.

Läs mer

Sammanställning av Leif Erlingsson

Läs mer

Få Jehovas vittnen känner till att det finns ett hemligt ordensällskap, där endast de som arbetar på Betel eller arbetar som krets- eller områdestillsyningsmän, kan bli medlemmar. Medlemmarna i ordenssällskapet är tillsagda att inte ens berätta, att denna Orden finns, för de som tjänar som äldste i de lokala församlingarna.

Läs mer

I sommar släpps två nya dvd-filmer på Jehovas vittnens områdessammankomst. Den ena av dem riktar sig direkt till små barn och handlar om vikten av lydnad.

Läs mer

Med anledning av att Högsta förvaltningsdomstolen har hävt Kulturdepartementets avslag till Jehovas vittnen angående statsbidrag, kommer vi här att redovisa några punkter som vi hoppas att Regeringen tar i beaktande då de ska motivera sitt beslut ytterligare. Vi har utgått från FN:s Barnkonvention och Jehovas vittnens egna publikationer som studeras varje vecka på deras möten. Det är viktigt att påminna om att dessa saker inte bara gäller Jehovas vittnen utan de flesta sekter och slutna samfund. Men eftersom Hjälpkällan har tillgång till väldigt mycket av deras litteratur är det lättast att hänvisa till den. Tyvärr bemöts avhoppares egna berättelser alltför ofta med misstro och ord står mot ord, därför vill vi använda Jehovas vittnens egna ord. För en mer omfattande studie av hur olika sekter förhåller sig till Barnkonventionen rekommenderar vi Charlotte Esséns bok Sektbarn – Ett reportage om de utvalda till paradiset.

Läs mer

Följ oss